Author Archives: Klaas van der Hoek

Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Twahûndert jier de Lapekoer Yn 1822, twahûndert jier lyn, ferskynde De lape koer fen Gabe Skroor fan de bruorren Halbertsma. It wie mar in behindich boekje, mei foaral rymstikjes, en in bytsje proaza deropta. Likegoed wurdt it boekje sjoen as … Continue reading

Posted in Artikels | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Foar famylje, freonen – en it Fryske folk

Wallace Stevens, Hieltyd minder minsklik, o woeste geast

  Hieltyd minder minsklik, o woeste geast As der in god wêze moat yn hûs, wêze moat, Dy’t op de trep en yn de keamers dingen seit, Lit him dan bewege sa’t op de flier it sinneljocht Of moanneljocht beweecht, … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, Hieltyd minder minsklik, o woeste geast

E.E. Cummings, ‘as elk(nei gewraksel mei minskene hel)’

  as elk(nei gewraksel mei minskene hel) minske falt yn syn eigen paradys tankber                alhiel,de griene wierheid sûnder wêr fan in ivich no elk wie ferwolkomt fan dejinge middenmank net telbere bins (dy’t in folslein aparte ûnhy ferlit; in tikjend … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘as elk(nei gewraksel mei minskene hel)’

Wallace Stevens, Boeket roazen yn sinneljocht

  Boeket roazen yn sinneljocht Neam it in rûch effekt, swarte readen, Rôze gielen, oranje witen, te bot as sy binne En wês yn it sinneljocht fan de keamer wat oars, Te bot as sy binne en feroarje troch metaforyk, … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, Boeket roazen yn sinneljocht

It poesyalbum fan Aaltsje Stienstra

In slach oer antykmerk De Looier yn Amsterdam smyt altyd wol wat op. Hjoed makke ik dêr in hûndert jier âld poesyalbum bût fan in famke út Hijum, Aaltsje Stienstra. In guodkeap makke boekje fan fersuorjend papier, mar Aaltsje hat … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on It poesyalbum fan Aaltsje Stienstra

Philip Larkin, De gersmeander

  De gersmeander De gersmeander sloech twaris ôf; op ’e knibbels Fûn ik beknipe tsjin de messen in stikelbaarch, Dea. Hy hie yn it lange gers sitten. Ik hie him earder sjoen en sels ris iten jûn. No hie ik … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Philip Larkin, De gersmeander

Philip Larkin, Dit fers dan mar

  Dit fers dan mar Dyn heit en mem ferneuke dy.     Grif net mei sin, mar ’t is al sa. Krijst harren fouten fan se mei     Plus foar dysels der wat op ta. Ach, ienris binne sy ek naaid,     Troch … Continue reading

Posted in Mear | Tagged , | Comments Off on Philip Larkin, Dit fers dan mar

Philip Larkin, Unwittendheid

  Unwittendheid ’t Is frjemd gjin weet te hawwen en noait wis Fan wat der wier is, echt, oprjocht, Disclaimers jaan te moatten: Tsja, my tocht, It skynt dat it sa sit, Mar faaks is ’t oars, wa wit. Frjemd … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Philip Larkin, Unwittendheid

Mail oan Minke III

Leave Minke, It boartersplak fan beukerskoalle De Paddestoel yn Boalsert stie in stiennen muorre omhinne – yn myn ûnthâld in hegenien. Moast dy muorre ús, kabouterkes, binnenhâlde of opslûpen pubers bûtenhâlde? Wierskynlik beide. Mar de skerpe diggels fan grien en brún … Continue reading

Posted in Flessepost | Tagged , , , , , , | Comments Off on Mail oan Minke III

Robert Frost, Muorre-ûnderhâld

  Muorre-ûnderhâld Der is wat dat net oer in muorre mei, Dat froast stjoert dêr’t de ûndergrûn fan tynt, De flinten boppe-op ferwaarje lit En bressen slacht, foar twa sels bredernôch. Wat jagers dogge, giet it hjir net om: Ik … Continue reading

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, Muorre-ûnderhâld