Author Archives: Klaas van der Hoek

Ingeborg Bachmann, Deade haven

  Deade haven Oan de mêsten hingje dampe flaggen, waaie yn kleuren, troch gjin lân ea fierd, foar ferslike stjerren en de moanne, dy’t grien útslein yn de mêstkoer sliept. Wetterwrâld út de ûntdekkerstiden! Weagen woekerje oer elke wei, en … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Deade haven

Georg Trakl, Oan de jongfeint Elis

  Oan de jongfeint Elis Elis, as de klyster yn it swarte wâld ropt, Dat is dyn ûndergong. Dyn lippen drinke de koelte fan de blauwe berchwelle. Lit gewurde, as dyn foarholle licht bliedt Oerâlde leginden En tsjustere tsjutting fan … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Oan de jongfeint Elis

Notre petite brouille

Postcards pictured IV Series of five picture postcards, three of them sent to Albert Monsallier, 56 rue Riquet, Paris, by ‘Adrienne’, in 1904. Collotype, 140×90 mm. Issued by A. Bergeret & Cie, Nancy. Adrienne wrote all words and letters (except … Continue reading

Posted in Postcards pictured | Tagged , , , | Comments Off on Notre petite brouille

Ingeborg Bachmann, Nachtflecht

  Nachtflecht Us ikker is de himel, bewurke yn it swit fan de motoaren, yn it oansicht fan de nacht, mei de dream as ynset – dreamd op skedelplakken en brânsteapels, ûnder it dak fan de wrâld, dêr’t de wyn … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Nachtflecht

Georg Trakl, Delirium

  Delirium De swarte snie dy’t fan de dakken gliert; In reade finger pjokt dy yn de holle. Yn ’t keal fertrek in blau tek sniekristallen, Dat leavjenden bestoarne spegels biedt. De holle brekt yn swiere stikken, briedt Oer skaden … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Delirium

Ingeborg Bachmann, Achter de wand

  Achter de wand Ik hingje as snie oan de twigen yn de maitiid fan it dal, as kâlde wel driuw ik yn de wyn, damp fal ik yn de blossems as in drip, dêromhinne rotsje se as om in … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Achter de wand

Georg Trakl, Winterskimering

  Winterskimering Oan Max von Esterle Swarte himels fan metaal. Krús yn reade stoarmen waaie Jûntiids hongerdûme kraaien Boppe parken gram en feal. Yn it swurk befriest in straal; En foar Satans flokken draaie Sy yn sirkels rûn en saaie … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged , | Comments Off on Georg Trakl, Winterskimering

Een vurige kus

Postcards pictured III Picture postcard, sent to ‘Bernard’ by ‘Tina’ in late December 1936. Photo, 136×87 mm. Issued by Papeteries de Levallois-Clichy, Paris, no. 3254. No stamp or postmark. Written text in Dutch. Printed text:     BAISER ARDENT Written text:     Beste … Continue reading

Posted in Postcards pictured | Comments Off on Een vurige kus

Ingeborg Bachmann, Lân fan dize

  Lân fan dize Winters is myn leafste ûnder de bisten fan it wâld. Dat ik foar moarn werom moat, de moerfoks wit it en laket. Hoe trilje de wolken! En op myn sniekraach falt in laach fan broazelich iis. … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Lân fan dize

Ingeborg Bachmann, Wiswier

  Wiswier Foar Anna Achmatova Wa’t nea om in wurd ferlegen sitten hat, en ik sis jimme, wa’t allinne himsels te rêden wit en mei de wurden – dy is net te rêden. Net lâns de koarte wei en net … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged , | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Wiswier