Author Archives: Klaas van der Hoek

Poste restante XXIII

‘PRIKWEG, NIEUW BEETS’ (l.b.), ±1915–1920. Ljochtdruk, 88×136 mm. Utjûn troch Jippe van der Duim, Nij Beets, nû. 28862. Poststimpel Nij Beets 16-09-1920. Ferstjoerd oan Rienkje bij de Leij, Drachten, troch ‘R’. Beets, Woensdag Beste R. Je briefkaart ontvangen en we … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XXIII

Nicole Sealey, Anamnese

  Anamnese ’k Haw swier west. ’k Haw seks hân mei in man dy’t seks hân hat mei manlju. Ik kin net sliepe. Us mem hat en ús mem har mem hie astma. Us heit hat in oerhaal hân. Us … Continue reading

Posted in Nicole Sealey | Tagged | Comments Off on Nicole Sealey, Anamnese

Emily Dickinson, 687

  Ik frege mar ien ding - Gjin oar - waard my ûntkeard - Betelje woe Ik - mei Bestean - Baas Keapman die ferheard - Brazyl? Hy tyspele mei in Knoop - Sûnder my oan te sjen - “Mar … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 687

Nicole Sealey, Tink net yn eksekúsjes, mar yn post mortem-ereksjes

  Tink net yn eksekúsjes, mar yn post mortem-ereksjes Wie de dei mar net. De dage hat wer in loft, syn fûgels opeaske. Fan myn brânsteapel ôf besjoch ik de brutsen nekken. Ienris stie dit stee fjildblommen ta – neat … Continue reading

Posted in Nicole Sealey | Tagged | Comments Off on Nicole Sealey, Tink net yn eksekúsjes, mar yn post mortem-ereksjes

Emily Dickinson, 1138

  Der is in oare Iensumens Wêr’t mannich sûnder stjert - Net brek oan freonen komt it fan Of ’t Lot syn faits divers Mar de natuer soms, soms in tins En wa’t it barre mei Is riker as ûntfâlde … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 1138

Nicole Sealey, Stel dy Sisyfus lokkich foar

  Stel dy Sisyfus lokkich foar Gun my fannacht dat ik ûntreastber bin,         sadat him gjin deadsdriuw oankundiget, it moanneljocht de sinne-opgong net oerredet.         Ik waard berne foar’t de sinne opgong – wannear’t de moarn har fermommet as nacht,         de … Continue reading

Posted in Nicole Sealey | Tagged , | Comments Off on Nicole Sealey, Stel dy Sisyfus lokkich foar

Emily Dickinson, 654

  Moaiens - makkest net - Sy is - Giet, wolst har as Proai ha - Bliuwt, ast har gewurde litst - Fangsto hast de Ploaien Yn de Greide - as de Wyn Dêr mei fingers trochgiet - Wit dan … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , | Comments Off on Emily Dickinson, 654

Nicole Sealey, De earste minske dy’t de hûndert fyftich helje sil is al berne

  De earste minske dy’t de hûndert fyftich helje sil is al berne [FOAR PETRA] Wittenskippers sizze, de libbensferwachting fan minsken nimt elk jier mei trije moanne ta. Sa rekkene wurdt de dea opsjoneel. As in strik of in neigesetsje … Continue reading

Posted in Nicole Sealey | Tagged , | Comments Off on Nicole Sealey, De earste minske dy’t de hûndert fyftich helje sil is al berne

Emily Dickinson, 628

  Ta ôfskied skinke wy - ’t is Wenst - In Dinkje foar de sier - It prikelt Leavjenden fier fuort Te leauwen yn elkoar - Dan dit dan dat - want smaak ferskilt - Sa skikt - sy reizget … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 628

Nicole Sealey, Objektpermaninsje

  Objektpermaninsje (FOAR JOHN) As binne wy ferrast dat de oar der noch is, sa wurde wy wekker. Aaie it lekken, ’t is wier. Hoe’t wy it oprêden hawwe en fyn it paad nei dit bêd – hâlden ta gleonens … Continue reading

Posted in Nicole Sealey | Tagged | Comments Off on Nicole Sealey, Objektpermaninsje