Category Archives: Wallace Stevens

Wallace Stevens, Minsken makke fan wurden

  Minsken makke fan wurden Wat soenen wy wêze sûnder de seksuele myte, Minskene drôgjen of deadsgedicht? Kastraatsjongers fan moannesmots – It libben Bestiet út stellings oer it libben. Minskene Drôgjen is in ienlik plak dêr’t wy Dy stellings gearstalle, … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, Minsken makke fan wurden

Wallace Stevens, It sljochte begryp fan de dingen

  It sljochte begryp fan de dingen No’t de blêden fallen binne, keare wy werom Nei in sljocht begryp fan de dingen. It is as Hienen wy de ein berikt fan de ferbylding, Ynspiraasjeleas yn in ynert savoir. It is … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, It sljochte begryp fan de dingen

Wallace Stevens, In knyn as kening fan de skimen

  In knyn as kening fan de skimen De dregens en tink nei oan de ein fan de dei, As it foarmleaze skaad de sinne oerdekt En der oars neat bleaun is as ljocht op dyn facht – Der wie … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, In knyn as kening fan de skimen

Wallace Stevens, It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm

  It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm. De lêzer waard it boek; en simmernacht Wie as it bewuste bestean fan it boek. It hûs wie yn … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm