Category Archives: E.E. Cummings

E.E. Cummings, ‘stjerre is bêst)mar de Dea’

  stjerre is bêst)mar de Dea ?o pop ’k soe net meie oer de Dea as de Dea goed wie:want asto(yn stee fan tinken stop te setten) begjinst mei it te fielen,is stjerre bjusterbaarlik hoesa?om dat stjerre folslein natuerlik is;folslein … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘stjerre is bêst)mar de Dea’

E.E. Cummings, ‘leavje ik Dy’

  leavje ik Dy (tsjokte betsjut wrâlden befolke troch swalkjend strange kleare feeën ,leavesto my)ôfstân is dan omtinken hoeden ljochtjaand mei talleaze dwergen Fan folsleine dream leavje wy elk(mijen) oar,wat wolken dogge of Stilwei Blommen beliket dan skientme minder as … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘leavje ik Dy’

E.E. Cummings, ‘yn Krekt-maitiid’

  yn Krekt- maitiid          as de wrâld modder- lekker is en de lytse manke ballonneman floitet          fier          en smel dan komme knillesenboele oandraven by knikkerts en piraten wei en is’t maitiid as de wrâld puozze-prachtich is en de mâle âlde ballonneman floitet fier          en          smel … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged , | Comments Off on E.E. Cummings, ‘yn Krekt-maitiid’

E.E. Cummings, ‘wein (is) jend’

  wein (is) jend de sy fan de see ûn der in wa in hy in moanne in merakel út it swart wei dat wat fan ien dyk ljept flugge wriggellodderjende ljochts jende nacht merje wêrs a n newaekmarjaelk jend(dûns)jend … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘wein (is) jend’

E.E. Cummings, ‘dy’t slipet al wat stomp’

  dy’t slipet al wat stomp hjir komt dy iene man hy mei syn bel hy puont in sinne oan ferdwyn dan floeie út har went wiif widdo mem jongfaam sy drage dy passant har âldste libbens oan ien leannet … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged , , | Comments Off on E.E. Cummings, ‘dy’t slipet al wat stomp’

E.E. Cummings, ‘ro(bij)er’

  ro(bij)er le a(yn)s sl(de ie)ie(nn ige) ps(roas)to   un(bee)mo vi n(in)g are(th e)you(o nly) asl(rose)eep   Ut 95 Poems, 1958

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘ro(bij)er’

E.E. Cummings, ‘No lis ik(mei oeral om)my(hinne’

  No lis ik(mei oeral om)my(hinne it breed domp djip klinken fan rein;en fan jimmer en fan nearne)en wat in minlik bewolkomjend donkerst– no lis ik my del(yn in aldersteilst mear as muzyk)fielen:sinneljocht is (libben en dei binne)mar liend,wylst nacht … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘No lis ik(mei oeral om)my(hinne’

E.E. Cummings, ‘djip dreamen op’

  djip dreamen op dat gjin slogan dy omtriuwt (in beam is syn woartels en wyn is wyn) betrou dyn hert as de see yn brân fljocht (en libje fan leafde al rinne de stjerren tebek) earje wat west hat … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘djip dreamen op’

E.E. Cummings, ‘ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei’

  ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei:foar de grienljeppen beamgeasten deropta en in azueren wiere dream fan loft;foar elts ding dat natuerlik is en ûneinich is en ja (ik dy’t ferstoarn bin krij hjoed it libben wer, … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei’

E.E. Cummings, ‘e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p’

                                    e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p                            dy’t    n)o’t w(y o)p    sjoggehim                       OANESHNKPRIN                                                         rissendt(a-    inDe):s                 pR                      !ong: E                                                                          n                                   (d    eLkOmMe                .sPnEnRaIoKhN)                                                                        nd    werski(wu)kke(rdt)nd(ta)ewei    ,sprinkhoanne;                                        r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r                             who    a)s w(e loo)k    upnowgath                         PPEGORHRASS                                                        eringint(o-    aThe):l                  eA                       !p: S                                                                        a                                     (r    rIvInG                           .gRrEaPsPhOs)                                                                        to    rea(be)rran(com)gi(e)ngly    ,grasshopper;   Ut No Thanks, 1935. YouTube: E.E. Cummings, … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged , | Comments Off on E.E. Cummings, ‘e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p’