Category Archives: E.E. Cummings

E.E. Cummings, ‘ro(bij)er’

  ro(bij)er le a(yn)s sl(de ie)ie(nn ige) ps(roas)to   un(bee)mo vi n(in)g are(th e)you(o nly) asl(rose)eep   Ut 95 Poems, 1958

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘ro(bij)er’

E.E. Cummings, ‘No lis ik(mei oeral om)my(hinne’

  No lis ik(mei oeral om)my(hinne it breed domp djip klinken fan rein;en fan jimmer en fan nearne)en wat in minlik bewolkomjend donkerst– no lis ik my del(yn in aldersteilst mear as muzyk)fielen:sinneljocht is (libben en dei binne)mar liend,wylst nacht … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘No lis ik(mei oeral om)my(hinne’

E.E. Cummings, ‘djip dreamen op’

  djip dreamen op dat gjin slogan dy omtriuwt (in beam is syn woartels en wyn is wyn) betrou dyn hert as de see yn brân fljocht (en libje fan leafde al rinne de stjerren tebek) earje wat west hat … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘djip dreamen op’

E.E. Cummings, ‘ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei’

  ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei:foar de grienljeppen beamgeasten deropta en in azueren wiere dream fan loft;foar elts ding dat natuerlik is en ûneinich is en ja (ik dy’t ferstoarn bin krij hjoed it libben wer, … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei’

E.E. Cummings, ‘e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p’

                                    e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p                            dy’t    n)o’t w(y o)p    sjoggehim                       OANESHNKPRIN                                                         rissendt(a-    inDe):s                 pR                      !ong: E                                                                          n                                   (d    eLkOmMe                .sPnEnRaIoKhN)                                                                        nd    werski(wu)kke(rdt)nd(ta)ewei    ,sprinkhoanne;                                        r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r                             who    a)s w(e loo)k    upnowgath                         PPEGORHRASS                                                        eringint(o-    aThe):l                  eA                       !p: S                                                                        a                                     (r    rIvInG                           .gRrEaPsPhOs)                                                                        to    rea(be)rran(com)gi(e)ngly    ,grasshopper;   Ut No Thanks, 1935. YouTube: E.E. Cummings, … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged , | Comments Off on E.E. Cummings, ‘e-n-a-h-o-n-k-i-n-r-s-p’

E.E. Cummings, ‘mei’t fielen foarst komt’

  mei’t fielen foarst komt sil wa’t omtinken jout oan de syntaks fan de dingen nea folslein jo patsje; folslein in sot wêze wylst de Maitiid yn de wrâld is kart myn bloed goed, en dat patsjen in better lot … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘mei’t fielen foarst komt’

E.E. Cummings, ‘(fea rrer ein’

  (fea rrer ein :drôgjen d fjild o er wâld &; is der imm en sê !f! te r?n imm en)   (fea therr ain :dreamin g field o ver forest &; wh o could be so !f! te r?n … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘(fea rrer ein’

E.E. Cummings, ‘de griene stilte’

  de griene stilte mei in wite ierde deryn heech dy stilte yn silsto(patsje my)gean de jonge moarntiid mei in waarme wrâld deryn wiid dy moarntiid yn (patsje my)silsto gean de fine ljochtskyn mei in hechte dei deryn fier dy … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘de griene stilte’

E.E. Cummings, ‘stel it Libben is in âld man’

  stel it Libben is in âld man dy’t op ’e holle blommen draacht. de jonge dea sit yn in kafee en glimket,in jildstik tusken tomme en wiisfinger (ik sis tsjin dy “sil er blommen keapje” en “de Dea is … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘stel it Libben is in âld man’

E.E. Cummings, ‘s jo chd’

  s jo chd eâld esawa tdames wakje skro mme ns m it eni enfo arien neitwa trijefj ouwerf iif&s eism osk je s   n ot eth eold almos tladyf eebly hurl ing cr u mb son ebyo neatt … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘s jo chd’