Category Archives: Poste restante

Poste restante XX

‘Gorredijk,’ (m.û.), ±1898–1900. Ljochtdruk yn blaugrien, 90x139 mm. Utjûn troch Roel Kiemstra, De Gordyk. Poststimpels De Gordyk 29-05-[1900] en It Hearrenfean 2[9]-05-[1900]. Ferstjoerd oan Tietje de Boer, It Hearrenfean, troch Rigtje Gerritsma. Beste Tiet van harte geluk met den goeden … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XX

Poste restante XIX

‘Groet uit Wommels’ (l.b.), 1907. Ljochtdruk, 88x139 mm. Utjûn troch Symon van der Meer, Wommels, nû. 07 19608. Poststimpels Wommels 27-12-1910 en Berltsum 27-12-1910. Ferstjoerd oan Janke Runia, Berltsum, troch Yfke Wassenaar en twa oaren. Waarde Ouders & Zuster. Daar … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XIX

Poste restante XVIII

‘Lok en Seine yn ’t Nije Jier.’ (b.), ±1910–1913. Kleuredruk, blyndruk, boekdruk, 138x89 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Poststimpel De Gordyk 30-12-1913. Ferstjoerd oan Jitske en Sjoukje Hazewindus, Terwispel, troch ‘Jikke’. Tusken advertinsjes foar krystkrânsen, sigaren en likeur yn … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XVIII

Poste restante XVII

Twa kaarten mei in dame, ±1900–1903. Fotootsjes plakt op kaarten mei kleuredruk en blyndruk, 140x92 mm. Utjûn troch Theo Stroefer, Nürnberg, searje 231, nû. 5 en 6. Poststimpels Amsterdam 14-03-1903 en Ljouwert 14-03-1903 (boppe) en Amsterdam [25]-04-1903 en Ljouwert 25-04-1903 … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XVII

Poste restante XVI

‘Gezicht op Oldeboorn’ (l.û.), ±1900–1905. Ljochtdruk, 88x137 mm. Utjûn troch boekhannel H. Bokma, Aldeboarn. Poststimpels Aldeboarn 1[1]-01-1908 en Ljouwert 11-01-1908. Ferstjoerd oan Elske Stellingwerf, Ljouwert, troch Antje Braaksma. L.M.! [= Lieve Moeder!] Gisteren de doos in goeden welstand ontvangen, maar … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XVI

Poste restante XV

‘AKKRUM. Hoogend.’ (l.û.), ±1905–1914. Ljochtdruk, 89x138 mm. Utjûn troch A. van der Hoek, Akkrum / Emrik & Binger, Haarlem. Poststimpel Akkrum 22-01-1914. Ferstjoerd oan Ale en Baudina Schraa-Wiersma, Cleveland, Oswego County, NY, USA, troch Sytske Steggerda. Akkrum 22 Januari 1914 … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XV

Poste restante XIV

‘Franeker. | Kaatsveld (Oosterdraaibrug)’ (m.), ±1907–1911. Ljochtdruk, mei in dekorative omlisting yn blyndruk en kleuredruk, 89x138 mm. Utjûn troch J.H. Schaefer, Amsterdam, nû. 115. Poststimpels Frjentsjer 25-08-1911 en Drachten 25-08-1911. Ferstjoerd oan Jeltje Kijlstra, Drachten, troch ‘T.K.’. Tsjin de diktatuer … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XIV

Poste restante XIII

‘MARSUM.’ (l.û.), ±1900–1904. Ljochtdruk, 90x140 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Foto troch Abraham Warburg. Poststimpels Marsum 24-07-1904 en Kollum 24-07-1904. Ferstjoerd oan Doetje ter Haar, Kollum, troch Barend ter Haar Dzn. De tolvejierrige Barend ter Haar hie dêr yn … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XIII

Poste restante XII

‘Hartelijk | Gefeliciteerd’, ±1910–1913. Boekdruk, blyndruk, appliqué mei selluloid en sierpapier, hânkleuring, 88x137 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Poststimpel Kollum 03-04-1913. Ferstjoerd oan Sjoerdtje Boersma, Aldwâld, troch Riemke Lulofs.   Al sûnt de begjintiid fan de ansicht wie der … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XII

Poste restante XI

‘BOLSWARD.’ (m.), ±1893–1896. Litografy yn grien, 91x138 mm. Utjûn troch K. Falkena Bz., Boalsert. Poststimpels Boalsert [..]-02-1896 en München 09-02-1896. Ferstjoerd oan Woldemar Mader, München, troch Willem Wierda. 10 Februari 1896. Das abgesandte habe Ich erhalten, Was d’rin steh’t versuche … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , | Comments Off on Poste restante XI