Category Archives: Poste restante

Poste restante XVI

‘Gezicht op Oldeboorn’ (l.û.), ±1900–1905. Ljochtdruk, 88×137 mm. Utjûn troch boekhannel H. Bokma, Aldeboarn. Poststimpels Aldeboarn 1[1]-01-1908 en Ljouwert 11-01-1908. Ferstjoerd oan Elske Stellingwerf, Ljouwert, troch Antje Braaksma. L.M.! [= Lieve Moeder!] Gisteren de doos in goeden welstand ontvangen, maar … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XVI

Poste restante XV

‘AKKRUM. Hoogend.’ (l.û.), ±1905–1914. Ljochtdruk, 89×138 mm. Utjûn troch A. van der Hoek, Akkrum / Emrik & Binger, Haarlem. Poststimpel Akkrum 22-01-1914. Ferstjoerd oan Ale en Baudina Schraa-Wiersma, Cleveland, Oswego County, NY, USA, troch Sytske Steggerda. Akkrum 22 Januari 1914 … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XV

Poste restante XIV

‘Franeker. | Kaatsveld (Oosterdraaibrug)’ (m.), ±1907–1911. Ljochtdruk, mei in dekorative omlisting yn blyndruk en kleuredruk, 89×138 mm. Utjûn troch J.H. Schaefer, Amsterdam, nû. 115. Poststimpels Frjentsjer 25-08-1911 en Drachten 25-08-1911. Ferstjoerd oan Jeltje Kijlstra, Drachten, troch ‘T.K.’. Tsjin de diktatuer … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XIV

Poste restante XIII

‘MARSUM.’ (l.û.), ±1900–1904. Ljochtdruk, 90×140 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Foto troch Abraham Warburg. Poststimpels Marsum 24-07-1904 en Kollum 24-07-1904. Ferstjoerd oan Doetje ter Haar, Kollum, troch Barend ter Haar Dzn. De tolvejierrige Barend ter Haar hie dêr yn … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XIII

Poste restante XII

‘Hartelijk | Gefeliciteerd’, ±1910–1913. Boekdruk, blyndruk, appliqué mei selluloid en sierpapier, hânkleuring, 88×137 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Poststimpel Kollum 03-04-1913. Ferstjoerd oan Sjoerdtje Boersma, Aldwâld, troch Riemke Lulofs.   Al sûnt de begjintiid fan de ansicht wie der … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XII

Poste restante XI

‘BOLSWARD.’ (m.), ±1893–1896. Litografy yn grien, 91×138 mm. Utjûn troch K. Falkena Bz., Boalsert. Poststimpels Boalsert [..]-02-1896 en München 09-02-1896. Ferstjoerd oan Woldemar Mader, München, troch Willem Wierda. 10 Februari 1896. Das abgesandte habe Ich erhalten, Was d’rin steh’t versuche … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , | Comments Off on Poste restante XI

Poste restante X

‘Leeuwarden, Voorstreek.’ (m.û.), ±1900–1902. Ljochtdruk, 91×142 mm. Utjûn troch S.A. Marcus, Ljouwert, nû. 4591. Poststimpels Ljouwert 27-10-1902 en La Louvière 28-10-1902. Ferstjoerd oan Jeanne Wilmart, La Louvière, troch Fernand Wilmart. Le 26 octobre 1902. Ma chère Jeanne. Un souvenir affectueux … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , | Comments Off on Poste restante X

Poste restante IX

‘SNEEK. (l.û.), ‘Zuidend.’ (r.û.), ±1900–1903. Ljochtdruk, 91×140 mm. Utjûn troch R. van der Meulen, Snits. Poststimpel Menaam 20?-10-1903. Ferstjoerd oan Gatske Schotanus, Minnertsgea, troch Antje de Jager. groet uit menaldum van je vriendin antje die vraagt haar eens spo[e]dig te … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante IX

Poste restante VIII

‘Leeuwarden’ (l.û.), ‘Tweebaksmarkt.’ (m.û.), ±1898–1901. Ljochtdruk, 91×138 mm. Utjûn troch F. Huisinga, Ljouwert. Poststimpels Harns 02-01-1906 en Amsterdam 02-01-1906. Ferstjoerd oan Jan Elbers van der Burg, Amsterdam, troch Jetske Wiskia Hora Adema. Hlg. 1-1-’06. *i– / 8––86 / 0++4c / … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante VIII

Poste restante VII

‘Franeker, Vijverstraat.’ (m.û.), ±1900–1905. Ljochtdruk, mei in tafoeging yn heechdruk, 89×140 mm. Sûnder fermelding fan de útjouwer (S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk), nû. 1399. Poststimpel Frjentsjer 02-09-1905. Ferstjoerd oan Hendrik de Vries, Easterein, troch Akke Okkinga-Timmenga. W. Vr! [= Waarde Vriend(en)!] … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante VII