Category Archives: Poste restante

Poste restante X

‘Leeuwarden, Voorstreek.’ (m.û.), ±1900–1902. Ljochtdruk, 91x142 mm. Utjûn troch S.A. Marcus, Ljouwert, nû. 4591. Poststimpels Ljouwert 27-10-1902 en La Louvière 28-10-1902. Ferstjoerd oan Jeanne Wilmart, La Louvière, troch Fernand Wilmart. Le 26 octobre 1902. Ma chère Jeanne. Un souvenir affectueux … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , | Comments Off on Poste restante X

Poste restante IX

‘SNEEK. (l.û.), ‘Zuidend.’ (r.û.), ±1900–1903. Ljochtdruk, 91x140 mm. Utjûn troch R. van der Meulen, Snits. Poststimpel Menaam 20?-10-1903. Ferstjoerd oan Gatske Schotanus, Minnertsgea, troch Antje de Jager. groet uit menaldum van je vriendin antje die vraagt haar eens spo[e]dig te … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante IX

Poste restante VIII

‘Leeuwarden’ (l.û.), ‘Tweebaksmarkt.’ (m.û.), ±1898–1901. Ljochtdruk, 91×138 mm. Utjûn troch F. Huisinga, Ljouwert. Poststimpels Harns 02-01-1906 en Amsterdam 02-01-1906. Ferstjoerd oan Jan Elbers van der Burg, Amsterdam, troch Jetske Wiskia Hora Adema. Hlg. 1-1-’06. *i– / 8––86 / 0++4c / … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante VIII

Poste restante VII

‘Franeker, Vijverstraat.’ (m.û.), ±1900–1905. Ljochtdruk, mei in tafoeging yn heechdruk, 89x140 mm. Sûnder fermelding fan de útjouwer (S. Bakker Jz., Koog-Zaandijk), nû. 1399. Poststimpel Frjentsjer 02-09-1905. Ferstjoerd oan Hendrik de Vries, Easterein, troch Akke Okkinga-Timmenga. W. Vr! [= Waarde Vriend(en)!] … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante VII

Poste restante VI

‘Veen-|klooster.’ (r.b.), ‘Fogelsangh-State.’ (m.û.). De foarkant fan de state. ‘Veenklooster.’ (r.b.), ‘Fogelsangh-State.’ (m.û.). De hertekamp. Beide kaarten: ±1900–1903. Ljochtdruk troch C. Ledermann jr., Wenen, 90x140 mm. Utjûn troch R. van der Velde, Ljouwert. Poststimpels Ljouwert 01-11-1903 en Wiesbaden 02-11-1903. Ferstjoerd … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante VI

Poste restante V

Fantasykaart mei roazen, blaublomkes, maaieklokjes en de namme ‘Dj Kaspersma’, ±1900–1902. Blyndruk en kleuredruk yn rôze, ljochtblau, grien en goud, 90x140 mm. De namme mei de hân tafoege yn sulveren glitterkes. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Poststimpels Amsterdam [15]-08-1902 en … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante V

Poste restante IV

Fryske lânstoarmers fan de lichting 1911 mobilisearre yn Amersfoart, ±1914–1916. Fotokaart, 89x139 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Poststimpel Amersfoart 14-06-1916. Ferstjoerd oan de famylje Dwarshuis, Snits, troch Yme Dwarshuis. 13-6-16 Lieve Pa Moe en fam[ilie] Het pakje in goede … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Poste restante IV

Poste restante III

‘DRACHTEN | OLTERTERP | BEETSTERZWAAG’ (l.b.), ±1896–1900. Litografy yn grien, 90x140 mm. Utjûn troch Jan Plantinus, Drachten. Poststimpels Drachten 06-08-[1900] en Arnhem 06-08-1900. Ferstjoerd oan Attje Rinsema, Arnhem, troch Dirk Eberhard Wilhelm Carel Boswijk. Drachten 6 Augustus 1900 Lieve Moe … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante III

Poste restante II

‘Leeuwarden.’ (r.b.), ‘De Wirdumerdijk.’ (m.û.), ±1898–1901. Ljochtdruk, 92x140 mm. Utjûn troch S.A. Markus, Ljouwert. Poststimpels Ljouwert 21-07-1901 en Gouda 22-07-1901. Ferstjoerd oan Geertruida Nederhorst, Gouda, troch Herman Adama. Bêste Freundinne. Lokkig bin ik wer us ta Ljouwert bei mien familje. … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , | Comments Off on Poste restante II

Poste restante I

‘Oosterlittens.’ (r.b.), ‘Doorvaardt.’ (m.û.), ±1903–1905. Ljochtdruk, 92x139 mm. Utjûn troch Dijkstra’s Boekhandel, Ljouwert. Poststimpels Easterlittens 14-02-1905 en Nijlân 15-02-1905. Ferstjoerd oan Geertje Bangma, Nijlân, troch A. Jousma. B. G. [= Beste Geertje] Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Ook Griet moet … Continue reading

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante I