Category Archives: Oersettings

Georg Trakl, Kaspar Hauser-liet

  Kaspar Hauser-liet Foar Bessie Loos Hy hold wier fan de sinne, dy’t poarper de heuvel delkaam, Fan de paden yn it wâld, de sjongende swarte fûgel En de freugde fan it grien. Ynfieren wie syn wenjen yn it skaad … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged , , | Comments Off on Georg Trakl, Kaspar Hauser-liet

Georg Trakl, Simmerferrin

  Simmerferrin De griene simmer is sa stil Wurden, dyn kristallen antlit. Oan de jûnsfiver stoaren de blommen, Fan in klyster in kjelle rop. Ferlerne hoop fan ’t libben. Jit makket Ta de reis de swel him ree yn it … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged , , , | Comments Off on Georg Trakl, Simmerferrin

Georg Trakl, De sinne

  De sinne Deistich komt de giele sinne oer de heuvels. Moai is it wâld, it donkere bist, De minske; jager of herder. Readich yn de griene fiver stiicht de fisk. Under de rûne himel Fart de fisker súntsjes yn … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, De sinne

Georg Trakl, Nachtliet

  Nachtliet De roerleaze syn amme. In diergesicht Bestjurre troch blauwens, it hillige dêrfan. Geweldich is it swijen yn de stien; It masker fan in nachtlike fûgel. Sêfte trijeklank Klinkt yn immen wei. Ely! Dyn antlit Bûcht him sprakeleas oer … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Nachtliet

E.E. Cummings, ‘myn leave âlde ensafierder’

  myn leave âlde ensafierder tante lucy koe yn de tiid fan de jongste oarloch fertelle en wat mear wie sy die it ek wêr’t elkenien no krekt foar focht, myn suster isabel skoep hûnderten (en hûnderten)sokken om mar te … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged | Comments Off on E.E. Cummings, ‘myn leave âlde ensafierder’

Elizabeth Bishop, Fers

  Fers Sawat sa grut as in âldmodelsk dollarbiljet, Amerikaansk of Kanadeesk, meast deselde tinten wyt, griisgrien en stielgriis – dit skilderijke (in skets foar in grutterenien?) hat nea yn syn libben jild opbrocht. Nutteleas en frij hat it santich … Continue reading

Posted in Elizabeth Bishop | Tagged | Comments Off on Elizabeth Bishop, Fers

E.E. Cummings, ‘earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby’

  earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby elk wjerfarren,hawwe dyn eagen harren stilte: dyn fragylst gebeart sitte dingen yn dy’t my omslute of sa tichteby binne dat ik se net oanreitsje kin dyn minymste blik ûntslút my mei gemak … Continue reading

Posted in E.E. Cummings | Tagged , | Comments Off on E.E. Cummings, ‘earne dêr’t ik nea omreizge haw,blierkjend foarby’

Nina Hagen, Natoertrien

  Natoertrien Iepen finster, firtuoas Swinkt in protterwolk, gekwetter Wyn blaast, my befriest de noas Hark, in útlaatpiip, geknetter Read mei goud, hoe kin it sûnder No’t de sinne, ach, ferdwynt Sjoch ik nei de strjitte ûnder Heucht my in … Continue reading

Posted in Mear | Tagged | Comments Off on Nina Hagen, Natoertrien

Elizabeth Bishop, It túchplantsje

  It túchplantsje Ik dreamde dat, dea en yn mimer, ik op in grêf of bêd lei (alteast in kâld, krap bemetten skaadplak). Beferzen, kolossaal en skerp úttekene stie yn it kâlde hert syn lêste tins, allike stiif en doelleas … Continue reading

Posted in Elizabeth Bishop | Tagged | Comments Off on Elizabeth Bishop, It túchplantsje

Wallace Stevens, De goede man hat gjin stal

  De goede man hat gjin stal Hy libbe yn earmoed, de iuwen troch. God wie as iennige syn iennichste grasjeuzens. Generaasje op generaasje waard er doe Sterker en frijer, in bytsje better ôf. Hy libbe elk libben, want as … Continue reading

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, De goede man hat gjin stal