Category Archives: Fynsten

It poesyalbum fan Grytsje Rekker

Lykas dat fan Aaltsje Stienstra wie it poesyalbum fan Grytsje Rekker fan in famke dat gjin neiteam krije soe. De albums fan Aaltsje en Grytsje bleaunen nei harren ferstjerren net yn ’e famylje, mar rekken op ’e drift. Hoe maklik … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on It poesyalbum fan Grytsje Rekker

It poesyalbum fan Aaltsje Stienstra

In slach oer antykmerk De Looier yn Amsterdam smyt altyd wol wat op. Hjoed makke ik dêr in hûndert jier âld poesyalbum bût fan in famke út Hijum, Aaltsje Stienstra. In guodkeap makke boekje fan fersuorjend papier, mar Aaltsje hat … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on It poesyalbum fan Aaltsje Stienstra

Het album amicorum van Ocke van Gratinga

  Ook in Friesland braken in de zestiende eeuw moderne tijden aan. Toch hebben veel mensen van toen, ook representanten van de upper class, slechts vage contouren. Elke nieuw ontdekte bron is dan welkom, zeker als het een album amicorum betreft: … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Het album amicorum van Ocke van Gratinga

Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’

  ‘Net lulle mar poetse’ is hjoeddedei tink populêrder, mar it âlde sprekwurd ‘It is mei sizzen net te dwaan’ is ek noch altyd yn swang. It earste skriftlike fynplak fan it sprekwurd datearret al fan 1635. En der binne … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Van Beijma syn biedwurd ‘Het is meij ziszen næt to dwaên’

De Snitser Wetterpoarte yn Tim syn ‘groenenboek’

Wat de Aldehou is foar Ljouwert, is de Wetterpoarte foar Snits. Gjin wûnder dat Joannes Willem Groeneboom dat ikoanyske bouwurk ta ûnderwerp naam doe’t er as nij lid fan it Amsterdamske studintekorps wat skriuwe moast oer wêr’t er weikaam. Yn … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on De Snitser Wetterpoarte yn Tim syn ‘groenenboek’

Hoe’t Sietzema’s skriuwen leare

De kolleksje fan it eardere Nederlandsch Schoolmuseum, dy’t bewarre wurdt by de Bijzondere Collecties fan de Universiteit van Amsterdam, befettet tsientallen skoalskriften mei skriuwoefenings. Juster kaam der ien foar it ljocht dat sicht jout op de learmiddels dy’t de skoalmasters … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , | Comments Off on Hoe’t Sietzema’s skriuwen leare

Mullumer Kindertotenlieder

De dea hat húskes fan hâld-oan. Ien sa’n húske wie ‘huizinge nummer 14’ yn Mullum doe’t skoalmaster Berent Mulder dêr wenne. Binnen in tiidrek fan 25 jier kloppe de man mei de seine dêr seisris op ’e doar: foar fjouwer … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mullumer Kindertotenlieder

In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

Eeltsje Hiddes Halbertsma hâlde yn 1818 as studint medisinen in semester yn Heidelberg ta, dêr’t er him bekwaamde yn de ferloskunde. Werom yn Nederlân joech er syn proefskrift yn it ljocht en stjoerde er in eksimplaar nei syn Heidelberger learmaster … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , | Comments Off on In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

Goaiïngeasters yn in berneboekje

Ut in protsje te katalogisearjen materiaal kaam by de Bijzondere Collecties fan de Universiteit van Amsterdam in berneboekje foar it ljocht mei oantekenings oer de berte of it ferstjerren fan fjouwer Goaiïngeasters yn de jierren 1855–1857. It boekje sels is … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Goaiïngeasters yn in berneboekje

In albumynskripsje út 1794

It album amicorum fan Rinse Koopmans, koartlyn wer foar it ljocht kommen, blykt in oant no ta ûnbekende Fryske albumynskripsje út 1794 te befetsjen. De ynskriptor, Jacobus Scheltema, sitearret in tal dichtrigels fan Gysbert Japix en ferwiist yn de opdracht … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on In albumynskripsje út 1794