Category Archives: Fynsten

Hoe’t Sietzema’s skriuwen leare

De kolleksje fan it eardere Nederlandsch Schoolmuseum, dy’t bewarre wurdt by de Bijzondere Collecties fan de Universiteit van Amsterdam, befettet tsientallen skoalskriften mei skriuwoefenings. Juster kaam der ien foar it ljocht dat sicht jout op de learmiddels dy’t de skoalmasters … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , | Comments Off on Hoe’t Sietzema’s skriuwen leare

Mullumer Kindertotenlieder

De dea hat húskes fan hâld-oan. Ien sa’n húske wie ‘huizinge nummer 14’ yn Mullum doe’t skoalmaster Berent Mulder dêr wenne. Binnen in tiidrek fan 25 jier kloppe de man mei de seine dêr seisris op ’e doar: foar fjouwer … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mullumer Kindertotenlieder

In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

Eeltsje Hiddes Halbertsma hâlde yn 1818 as studint medisinen in semester yn Heidelberg ta, dêr’t er him bekwaamde yn de ferloskunde. Werom yn Nederlân joech er syn proefskrift yn it ljocht en stjoerde er in eksimplaar nei syn Heidelberger learmaster … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , | Comments Off on In opdracht fan Eeltsje Halbertsma

Goaiïngeasters yn in berneboekje

Ut in protsje te katalogisearjen materiaal kaam by de Bijzondere Collecties fan de Universiteit van Amsterdam in berneboekje foar it ljocht mei oantekenings oer de berte of it ferstjerren fan fjouwer Goaiïngeasters yn de jierren 1855–1857. It boekje sels is … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Goaiïngeasters yn in berneboekje

In albumynskripsje út 1794

It album amicorum fan Rinse Koopmans, koartlyn wer foar it ljocht kommen, blykt in oant no ta ûnbekende Fryske albumynskripsje út 1794 te befetsjen. De ynskriptor, Jacobus Scheltema, sitearret in tal dichtrigels fan Gysbert Japix en ferwiist yn de opdracht … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on In albumynskripsje út 1794

Hânskrift fan Fedde Schurer fûn

Yn de Bijzondere Collecties fan de Universiteit van Amsterdam is in ûnbekende autograaf fan Fedde Schurer syn gedicht ‘Nachtjager’ oantroffen. It hânskrift wie oant no ta net katalogisearre. ‘Nachtjager’ ferskynde foar it earst yn 1944 yn it troch Schurer oprjochte, … Continue reading

Posted in Fynsten | Tagged , , | Comments Off on Hânskrift fan Fedde Schurer fûn