Category Archives: Resinsjes

Brieven foar wa

Oer: Tryntsje van der Veer, Brieven oan dy / Letters to you, Uitgeverij Louise, Grou / Binnentún, Burgum 2016. Brieven oan dy, in oblong boekje mei op de foarkant yn (printe) hânskrift de titel, hat op de achterkant swarte kontoeren … Continue reading

Posted in 2009–2017 | Tagged , , | Comments Off on Brieven foar wa

Fersen as nêstflechters

Oer: Sytse Jansma, as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht, Afûk, Ljouwert 2015. De twadde, twatalige dichtbondel fan Sytse Jansma is om sa te sizzen net ûnopmurken bleaun. En wat mear is, hast alle besprekkers wienen … Continue reading

Posted in 2009–2017 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Fersen as nêstflechters

Stien en streamend wetter

Oer: Elske Kampen, Man en mem, Afûk, Ljouwert 2014. Nei de opteine ûntfangst fan har debút Fan glês it brekken (2010) hat Elske Kampen it oandoard en kom mei in twadde bondel. Dat ferget moed, of op syn minst in … Continue reading

Posted in 2009–2017 | Tagged , , , , , | Comments Off on Stien en streamend wetter

En dan dyn kukel

Oer: Jacobus Quiryn Smink, Adams apel, Utjouwerij Hispel, Wiuwert 2013. Tidens in feestlike gearkomste yn de Boalserter Martinytsjerke op 12 oktober naam Jacobus Smink de Gysbert Japicxpriis 2013 yn ûntfangst. Dy krige er foar syn dichtbondel Sondelfal út 2009. Oarkonde … Continue reading

Posted in 2009–2017 | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on En dan dyn kukel

Wa moat de Gysbert hawwe?

Der binne fan dy dingen yn it libben dy’t je net winne of fertsjinje, mar krije: leafde, in bern, sûnens, in lintsje. Neffens Eeltsje Hettinga heart de Gysbert Japicxpriis dêr ek by, en hy hat fansels gelyk. Literatuer is gjin … Continue reading

Posted in 2009–2017 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Wa moat de Gysbert hawwe?

Taal in oersidich dykskiep

Oer: Edwin de Groot, In hazze is in lokkich bern / Een haas is een gelukkig kind, Uitgeverij De Contrabas, Utrecht 2013. Nei in betreklik lette start is Edwin de Groot (1963) as dichter no moai op gleed. De folslein … Continue reading

Posted in 2009–2017 | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Taal in oersidich dykskiep

Orakels foar in kleare siel

Oer: Tsjêbbe Hettinga, Equinox, Friese Pers Boekerij, Ljouwert 2009. Athenaeum Boekhandel yn Amsterdam hie koartlyn foar it earst in folslein Frysktalich boek op foarrie: Equinox fan Tsjêbbe Hettinga. De troch Barbara Jonkers foarnaam foarmjûne dichtbondel waard sels in plak gund … Continue reading

Posted in 2009–2017 | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Orakels foar in kleare siel

Baukje Wytsma, Kom mei in koer

Over: Baukje Wytsma, Kom mei in koer, Friese Pers Boekerij, Leeuwarden/Ljouwert 2001. Baukje Wytsma, die in 1980 debuteerde met Noch ien slach om ’e buorren, levert met Kom mei in koer haar zevende dichtbundel af. Sinds haar tweede, in 1984 … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged | Comments Off on Baukje Wytsma, Kom mei in koer

Harmen Wind, By heech en by leech

Over: Harmen Wind, By heech en by leech. Fersen, Utjouwerij Fryslân, Ljouwert 2002. Harmen Wind (1945) heeft zich in een periode van ruim twee decennia ontwikkeld tot een allround literator. Begonnen als dichter, is hij zich daarnaast gaan toeleggen op … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , , , | Comments Off on Harmen Wind, By heech en by leech

Harmen Wind, Op sân

Over: Harmen Wind, Op sân. Gedichten, Utjouwerij Fryslân, Ljouwert 2000. Een huis gebouwd op zand is niet bestand tegen harde regen en wind: bij noodweer stort het onherroepelijk in. Dwaas is wie zijn huis op zand bouwt, aldus Mattheus 7:27. … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged | Comments Off on Harmen Wind, Op sân