Kategory argiven: Emily Dickinson

Emily Dickinson, 1297

  Ien Inkeld Klaverplankje Wie alles dat in Bij – In Bij dy’t Ik persoanlik koe – Noch hie en sink net wei Betusken Swurk fier boppe En Swurk fier ûnder him – De Golfslach fan de Ierdomtrek Swong him … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged | Reaksjes út op Emily Dickinson, 1297

Emily Dickinson, 788

Publikaasje – is it Boelguod Fan de Minske’ Geast – Earmoed – kin Ferlechje wêze Foar in ding sa kwea – Mar Wy geane leaver – ynwyt – Ut Us Nachtkertier Nei de Wite Skepper op – as Jild slaan – út Us … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged , | Reaksjes út op Emily Dickinson, 788

Emily Dickinson, 996

  As hie ’k gjin Ear, sa hearde Ik, Oant der in Wurd fol Lûd Fan ’t Libben ta my kaam, fan fier, En ’k wist, no hear Ik goed – As die myn Each it foar in Oar, Sa … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged | Reaksjes út op Emily Dickinson, 996

Emily Dickinson, 883

  Yn Sudewyn - fibrearret In Stim mei eigen Lûd - Sa’t Men op Kades merkbyt yn In Emigrant syn groet - In Wink fan Havens - Folken - Gâns dat yn heimnis leit - En namste fijner - om … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged | Reaksjes út op Emily Dickinson, 883

Emily Dickinson, 1353

  As Tonger loegje foar it slot En dan tebroazelje yn styl Wylst alle kreatuer ferkrûpt Dat - is pas Poëzy - Of Leafde - ’t koppel rint lykop - Priuwst beide en fan beide neat - Bart dy der … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged | Reaksjes út op Emily Dickinson, 1353

Emily Dickinson, 430

  Bekoaring klaait in antlit Dat men gebrekkich sjocht - De Dame hâldt har Wale del Bang dat de Tsjoen ferfljocht - Mar kuert foarby har mesken - En winsket - en ûntkeart - Opdat net Praat - ferlet ferbant … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged | Reaksjes út op Emily Dickinson, 430

Emily Dickinson, 321

  Springt as in Panter nei de Himel Flamjend yn Goud, yn Poarper dwêst Leit oan de foet fan âlde Kimen Har Flekte Antlit, aansens rêst Bûcht har sa leech as it Otterfinster Streaket it Tek, bestrykt de Hamei Seit … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged , | Reaksjes út op Emily Dickinson, 321

Emily Dickinson, 1481

  Te libjen hawwe, wie - krekt as Wannear’t ús Dea komt - nij - Unkundigens is ús Kuras - Wy drage Stjerlikheid Sa luftich as in Jurk op sicht Oant ien seit - Ut dy Klean - Oan hoe’t … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged , | Reaksjes út op Emily Dickinson, 1481

Emily Dickinson, 348

  Ik malkje mar gjin - byltnis - Wie leaver Har dy’t yn Syn kleare ûnbesteanberens In kostlik - toevjen - fynt - Benijd hoe’t fingers fiele dy’t Mei frjemd - ûnierdsk - gejacht - Sok swiet tramtearjen wekje - … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged | Reaksjes út op Emily Dickinson, 348

Emily Dickinson, 750

  Earst smachte wy - Natuer stelt Wet - En letter - as wy stjerre - Dan smeke wy wat Wetter ôf - Fan fingers dy’t passeare - It tsjut op delikater need - Skoan komt dêroan temjitte Dat Grutte … Fierder lêze

Pleatst yn Emily Dickinson | Tagged | Reaksjes út op Emily Dickinson, 750