Category Archives: Emily Dickinson

Emily Dickinson, 933

  Wêrom’t de Klok liedt? freegje Ik - “Om’t der in Siel nei Boppen is” Wurdt op ferweesde toan my sein - Is Himel dan in Finzenis? In Klok dy’t liedt oant elkien wit Dat der in Siel no Boppe … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 933

Emily Dickinson, 1121

  De Loft is leech - it Swurk ûnhuer. In Snieflok Underweis Is dwers - moat troch in Karrespoar Of lâns in Keet syn Reis? Ien kaam in Skrale Wyn op ’t Sear Dy seurt no bûten Roai Somtiids, as … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 1121

Emily Dickinson, 442

  Ik sjoch dy better - yn de Nacht - Ljocht nedich haw Ik net - Dy leavje - is in Prismaglês - Oertreft it Fiolet - Ik sjoch dy better troch de Tiid Dy’t him dertusken wrot - In … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , | Comments Off on Emily Dickinson, 442

Emily Dickinson, 152

  It wie sa’n lytse, lytse boat - Hy driuwke yn de baai! It wie sa’n hoaske, hoaske see - Dy wonk him - Kom mar mei! It wie sa’n ropske, ropske weach - Dy slikke ’m fan de Ree … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 152

Emily Dickinson, 881

  Ik woe Har moetsje by myn Komst - De Dea - hie ek dat plan - Mar Him - wie ’t slagge - liket it - En Ik - Ik wie ferslein - Ik woe Har sizze wat in … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 881

Emily Dickinson, 1609

  Wa’t ûnder - net de Himel fynt - Rint him ek boppe mis - Want Ingels hiere ’t Hûs nêst dynt, Wêr’t ek dyn Thús mar is -   Who has not found the Heaven - below - Will … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , , | Comments Off on Emily Dickinson, 1609

Emily Dickinson, 112

  Sukses fynt hy it swietste Dy’t nea suksesfol is. Wat nektar is befetsje Fereasket rou gemis. Net ien út hiel it poarperen Hear Dat hjoed de Flagge naam Kin fan Fiktoarje like klear De definysje jaan As dy’t ferslein … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , , | Comments Off on Emily Dickinson, 112

Emily Dickinson, 633

  Ik seach gjin Wei - stikt Himeltek - Ik wist - no slút de Hal - De Ierde wiksele Hemisfear - Ik tipte oan ’t Hielal - En ’t glied tebek - en inkeld Ik - In spikkel op … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 633

Emily Dickinson, 795

  De Wierheid is sa âld as God - Ienaaiïch kwa Identiteit - En sy ferneart sa lang as Hy Duale Ivichheid - Ferdwynt dan stilwei op de Dei Dat út it Lânhûs fan ’t Hielal Hysels útdroegen wurde sil … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 795

Emily Dickinson, 1476

  Dyn tinzen komme wurdleas soms As nimste swolchjes yn Fol singeliere heimenis Fan Hillichnachtmielswyn Dy’t asto priuwst sa frij is Mei sa’n gemiensumheid Datst gjin idee hast fan syn priis - En eksklusiviteit   Your thoughts dont have words … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged | Comments Off on Emily Dickinson, 1476