Emily Dickinson, 598

 
It Brein - is wider as de Loft -
Want - mjit se - om en om -
Dan slút it ien it oare yn
En Dy derby - ’t sit rom -

It Brein is djipper as de see -
Want - hâld se - Blau tsjin Blau -
Dan sûcht it ien it oare op -
As Spûnzen - Amersfol -

It Brein is like swier as God -
Want - Weach se - Pûn foar Pûn -
En se ferskille - op syn heechst -
As Lettergreep fan Lûd -

 

The Brain - is wider than the Sky -
For - put them side by side -
The one the other will contain
With ease - and You - beside -

The Brain is deeper than the sea -
For - hold them - Blue to Blue -
The one the other will absorb -
As Sponges - Buckets - do -

The Brain is just the weight of God -
For - Heft them - Pound for Pound -
And they will differ - if they do -
As Syllable from Sound -

 

F598 (J632)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.