Emily Dickinson, 795

 
De Wierheid is sa âld as God -
Ienaaiïch kwa Identiteit -
En sy ferneart sa lang as Hy
Duale Ivichheid -

Ferdwynt dan stilwei op de Dei
Dat út it Lânhûs fan ’t Hielal
Hysels útdroegen wurde sil
In libbenleas Idoal.

 

Truth - is as old as God -
His Twin identity
And will endure as long as He
A Co-Eternity -

And perish on the Day
Himself is borne away
From Mansion of the Universe
A lifeless Deity.

 

F795 (J836). Ofbylding: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, 87.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.