Emily Dickinson, 112

 
Sukses fynt hy it swietste
Dy’t nea suksesfol is.
Wat nektar is befetsje
Fereasket rou gemis.

Net ien út hiel it poarperen Hear
Dat hjoed de Flagge naam
Kin fan Fiktoarje like klear
De definysje jaan

As dy’t ferslein is - deagiet -
Yn waans ferbeane ear
De hoare segelieten
Wjerklinke - smertlik klear!

 

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need.

Not one of all the purple Host
Who took the Flag today
Can tell the definition
So clear of Victory

As he defeated - dying -
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Burst agonized and clear!

 

F112 (J67). Ofbylding: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, 83. YouTube: Andrew Violette, ‘Success is counted sweetest’, 2011, útfierd troch Valerie Bernhardt (sopraan) en Andrew Violette (piano).

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged , , . Bookmark the permalink.