Emily Dickinson, 152

 
It wie sa’n lytse, lytse boat -
Hy driuwke yn de baai!
It wie sa’n hoaske, hoaske see -
Dy wonk him - Kom mar mei!

It wie sa’n ropske, ropske weach -
Dy slikke ’m fan de Ree -
Gjin steatlik sylskip hie it troch -
Myn skûtsje, it wie wei!

 

’Twas such a little - little boat
That toddled down the bay!
’Twas such a gallant - gallant sea
That beckoned it away!

’Twas such a greedy, greedy wave
That licked it from the Coast -
Nor ever guessed the stately sails
My little craft was lost!

 

F152 (J107). Ofbylding: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.