Emily Dickinson, 1108

 
It Skreppen yn in Hûs
Moarns nei in Stjergefal
Is fan it wurk op Ierde dien
It plechtichst boppe-al -

Wy Biezemje it Hert
En stopje Leafde wei,
Wy ha fan har net mear ferlet
Oant yn ’e Ivichheid -

 

The Bustle in a House
The Morning after Death
Is solemnest of industries
Enacted opon Earth -

The Sweeping up the Heart
And putting Love away
We shall not want to use again
Until Eternity -

 

F1108 (J1078)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.