Georg Trakl, Geastlike skimer

 
Geastlike skimer

Stilte moetet by de seam fan it wâld
In donker wylddier;
By de heuvel falt súntsjes de jûnswyn,

Ferstomt de klacht fan de klyster,
En de sêfte fluiten fan de hjerst
Swije yn it reid.

Op in swarte wolk
Befarsto dronken fan moansied
De nachtlike fiver,

De stjerrehimel.
Hieltyd klinkt de suster har moannestim
Troch de geastlike nacht.

 

Geistliche Dämmerung

Stille begegnet am Saum des Waldes
Ein dunkles Wild;
Am Hügel endet leise der Abendwind,

Verstummt die Klage der Amsel,
Und die sanften Flöten des Herbstes
Schweigen im Rohr.

Auf schwarzer Wolke
Befährst du trunken von Mohn
Den nächtigen Weiher,

Den Sternenhimmel.
Immer tönt der Schwester mondene Stimme
Durch die geistliche Nacht.

 

Ut Sebastian im Traum, 1915

This entry was posted in Georg Trakl and tagged . Bookmark the permalink.