Georg Trakl, Neibyens fan de dea

 
Neibyens fan de dea

O de jûn dy’t yn de tsjustere doarpen fan de bernetiid lûkt.
De fiver ûnder de wylgen
Rint fol mei de ferpeste suchten fan de swiermoedigens.

O it wâld dat sêft de brune eagen delslacht,
As út de iensume syn bientige hannen
It poarper fan syn ekstatyske dagen weifloeit.

O de neibyens fan de dea. Lit ús bidde.
Yn dizze nacht ûntfrisselje harren op lije kjessens
Fergiele troch wijreek de spjochtige lidden fan leavjenden.

 

Nähe des Todes

O der Abend, der in die finsteren Dörfer der Kindheit geht.
Der Weiher unter den Weiden
Füllt sich mit den verpesteten Seufzern der Schwermut.

O der Wald, der leise die braunen Augen senkt,
Da aus des Einsamen knöchernen Händen
Der Purpur seiner verzückten Tage hinsinkt.

O die Nähe des Todes. Laß uns beten.
In dieser Nacht lösen auf lauen Kissen
Vergilbt von Weihrauch sich der Liebenden schmächtige Glieder.

 

Ut Gedichte, 1913. Ofbylding: De blomlêzing Gesang des Abgeschiedenen, Insel-Bücherei 436, 12de–16de tûzental, 1950.

This entry was posted in Georg Trakl and tagged . Bookmark the permalink.