Emily Dickinson, 900

 
’t Wie gjin gesicht, mar ’t paste my -
In Oerâldmoadrich Hert -
’t Wist inkeld fan - Stânfêstigens -
Feroaring - koe it net -

’t Beweegde inkeld sa’t de Sinne
Docht - Weromkomst wis -
Of Fûgels wikselje fan Sône -
Trochgeand tsjûgenis -

Fannacht lykwols fyn Ik ’t net mear
Op syn gebrûklik plak -
Troch in klausule omtrint Dea -
Ferswijd yn it Kontrakt -

 

’Twas awkward, but it fitted me -
An Ancient fashioned Heart -
It’s only lore - it’s Steadfastness -
In Change - unerudite -

It only moved as do the Suns -
For merit of Return -
Or Birds - confirmed perpetual
By Alternating Zone -

I only have it not Tonight
In it’s established place -
For technicality of Death -
Omitted in the Lease -

 

F900 (J973)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.