Emily Dickinson, 519

 
Dit is myn skriuwen oan de Wrâld
Dy’t noait ris skreau oan My -
Ienfâldich Nijs - brocht troch Natoer
Mei mylde Hearskippij

Har Boadskip komt yn Hannen
Dêr’t Ik gjin byld fan krij -
Myn lânslju - Wês - is Sy jim leaf -
Yn ’t oardiel myld - oer My

 

This is my letter to the World
That never wrote to Me -
The simple News that Nature told -
With tender Majesty

Her Message is committed
To Hands I cannot see -
For love of Her - Sweet - countrymen -
Judge tenderly - of Me

 

F519 (J441)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.