Ingeborg Bachmann, Sâlt en bôle

 
Sâlt en bôle

No stjoert de wyn de rails foarút,
wy sille folgje yn stadige treinen
en dizze eilannen bewenje,
betrouwen tsjin betrouwen.

Yn de hân fan myn âldste freon lis ik
myn funksje del; de reinman past
no op myn tsjustere hûs en ferlinget
yn it skuldboek de linen dy’t ik luts
sûnt ik sporadysker bleau.

Do, yn koartswyt ornaat,
hellest de bannelingen yn en ritst
út it fleis fan de kaktus in stikel
– it teken fan ûnmacht,
dêr’t wy willeas ús foar bûgje.

Wy witte,
wy bliuwe de finzenen fan it kontinint
en moatte syn krinkingen wer ûndergean,
en de tijen fan de wierheid
sille net sporadysker wêze.

Yn de rots sliept ommers
de amper ferljochte skedel,
de klau hinget yn de klau
yn it donkere stiente, hiele binne
de stigma’s oan it fiolet fan de fulkaan.

Fan de grutte tongers fan it ljocht
hat net ien de libbens berikt.
Dat ik nim fan it sâlt
as de see ús oerspielt,
en kear werom
en lis it op de drompel
en gean it hûs yn.

Wy diele in bôle mei de rein,
in bôle, in skuld en in hûs.

 

Salz und Brot

Nun schickt der Wind die Schienen voraus,
wir werden folgen in langsamen Zügen
und diese Inseln bewohnen,
Vertrauen gegen Vertrauen.

In die Hand meines ältesten Freunds leg ich
mein Amt zurück; es verwaltet der Regenmann
jetzt mein finsteres Haus und ergänzt
im Schuldbuch die Linien, die ich zog,
seit ich seltener blieb.

Du, im fieberweißen Ornat,
holst die Verbannten ein und reißt
aus dem Fleisch der Kakteen einen Stachel
– das Zeichen der Ohnmacht,
dem wir uns willenlos beugen.

Wir wissen,
daß wir des Kontinentes Gefangene bleiben
und seinen Kränkungen wieder verfallen,
und die Gezeiten der Wahrheit
werden nicht seltener sein.

Schläft doch im Felsen
der wenig erleuchtete Schädel,
die Kralle hängt in der Kralle
im dunklen Gestein, und verheilt
sind die Stigmen am Violett des Vulkans.

Von den großen Gewittern des Lichts
hat keines die Leben erreicht.
So nehm ich vom Salz,
wenn uns das Meer übersteigt,
und kehre zurück
und legs auf die Schwelle
und trete ins Haus.

Wir teilen ein Brot mit dem Regen,
ein Brot, eine Schuld und ein Haus.

 

Ut Die gestundete Zeit, 1953

This entry was posted in Ingeborg Bachmann and tagged . Bookmark the permalink.