Ingeborg Bachmann, Ballingskip

 
Ballingskip

In deade bin ik dy’t omdwaalt
nearne mear ynskreaun
ûnbekend yn it ryk fan de prefekt
oertallich yn de gouden stêden
en yn it grienjende lân

ôfdien sûnt lang
en mei neat betocht

Inkeld mei wyn mei tiid en mei klank

dy’t ik ûnder minsken net libje kin

Ik mei de Dútske taal
dizze wolk om my
dy’t ik as hûs hâld
troch alle talen driuw

O hoe’t sy fertsjusteret
de toanen donker fan de rein
in pear mar dy’t falle

Nei ljochter sônes draacht sy dan de deade op

 

Exil

Ein Toter bin ich der wandelt
gemeldet nirgends mehr
unbekannt im Reich des Präfekten
überzählig in den goldenen Städten
und im grünenden Land

abgetan lange schon
und mit nichts bedacht

Nur mit Wind mit Zeit und mit Klang

der ich unter Menschen nicht leben kann

Ich mit der deutschen Sprache
dieser Wolke um mich
die ich halte als Haus
treibe durch alle Sprachen

O wie sie sich verfinstert
die dunklen die Regentöne
nur die wenigen fallen

In hellere Zonen trägt dann sie den Toten hinauf

 

Ut it skift ‘Gedichte 1957–1961’ yn Sämtliche Gedichte, 1998

This entry was posted in Ingeborg Bachmann and tagged . Bookmark the permalink.