Emily Dickinson, 94

 
Hasto in Beek yn dyn lytse hert,
Dêr’t dimmen blomte bloeit
En skruten fûgelt drinken komt -
Yn skaad dat triljend soeit -

Dat sa stil streamt, gjinien hat aan
Fan hokfoar beek ek dêr,
En dochs, dyn lytse swolch bestean
Is daagliks dronken dêr -

Wel - pas op foar dat beekje yn Maart,
Dan streame de rivieren oer
En raze de lawines fan de bergen del
En gean’ de brêgen faak teloar -

En letter, yn Augustus foar it neist,
Mei syn mieden toar en rûch,
Wês wach dan, oars stiet op in gleone dei
Dy lytse libbensbeek sa droech!

 

Have you got a Brook in your little heart,
Where bashful flowers blow,
And blushing birds go down to drink -
And shadows tremble so -

And nobody knows, so still it flows,
That any brook is there,
And yet your little draught of life
Is daily drunken there -

Why - look out for the little brook in March,
When the rivers overflow,
And the snows come hurrying from the hills,
And the bridges often go -

And later, in August it may be,
When the meadows parching lie,
Beware, lest this little brook of life,
Some burning noon go dry!

 

F94 (J136). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 11.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.