Emily Dickinson, 210

 
As Ik net yn libben bin
En de Tsjilpers komme,
Jou dy mei de Reade Strik
In Memoarjekrom -

As Ik dy net tankje kin,
Is myn sliep te djip,
Wit dat Ik al war doch mei
Myn Graniten lippe!

 

If I should’nt be alive
When the Robins come,
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb -

If I could’nt thank you,
Being fast asleep,
You will know I’m trying
With my Granite lip!

 

F210 (J182). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 13.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.