Emily Dickinson, 982

 
Kin Ik ien Hert fan brekken rêde
Dan haw ’k myn libben net ferdien
Yn ien Bestean it Sear fersêftsje
Ien Pine lichting jaan

Ien Reaboarstke dat mêd is
Wer yn syn Nestke dwaan
Dan haw ’k myn libben net ferdien.

 

If I can stop one Heart from breaking
I shall not live in vain
If I can ease one Life the Aching
Or cool one Pain

Or help one fainting Robin
Unto his Nest again
I shall not live in vain.

 

F982 (J919). YouTube: Efrat Ben Zur, ‘One Fainting Robin’, 2012.

 

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged , . Bookmark the permalink.