Emily Dickinson, 83

 
Dit hert dat al mar bruts -
Dit nea slop fuottepear -
Dit leauwe dat gjin stjer ûntduts,
Jou ’t sêft de deaden oer -

De Hazze dy’t hjir omfleach, mêd -
Gjin Hûn dy’t him berint.
It dêr troch Tearens boude nêst -
Gjin skoalbiis dy’t it skeint.

 

This heart that broke so long -
These feet that never flagged -
This faith that watched for star in vain,
Give gently to the dead -

Hound cannot overtake the Hare
That fluttered panting, here,
Nor any schoolboy rob the nest
Tenderness builded there.

 

F83 (J145). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 13.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.