Emily Dickinson, 648

 
Ik seach in Stjerrend Each
Hin-en-werjen troch ’t Fertrek -
Op syk - sa like it - nei Wat -
Oant der in Wolk oer loek -
Doe - dizich wurden - matsk -
Doe - op ’e skoattel gean -
’t Untsleat net wat it wie dat it
Fergund west hie te sjen -

 

I’ve seen a Dying Eye
Run round and round a Room -
In search of Something - as it seemed -
Then Cloudier become -
And then - obscure with Fog -
And then - be soldered down
Without disclosing what it be
’Twere blessed to have seen -

 

F648 (J547)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.