Emily Dickinson, 576

 
Wêr’t Wanhoop yn ferskilt fan Eangst
Is as it Underskied
Dat der bestiet tusken it stuit
Fan Skipbrek en neitiid -
De Geast is kalm -
Bewegingleas - Tefreden as it Each
Foar op de Holle fan in Byld -
Dat wit - syn blik is leech -

 

The difference between Despair
And Fear, is like the One
Between the instant of a Wreck
And when the Wreck has been -
The Mind is smooth -
No motion - Contented as the Eye
Opon the Forehead of a Bust -
That knows it cannot see -

 

F576 (J305). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 21.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.