Emily Dickinson, 591

 
Ik hearde in Gûnzer - doe’t Ik stoar -
De Stilte yn it Fertrek
Wie as de Stilte yn ’e Loft -
Dy’t Stoarmen ûnderbrekt -

Rûnom - foelen de Eagen droech -
En Siken setten har teskoar
Foar de Finale - wannear’t men
De Kening merkbyt - Binnendoar -

Myn Oantinkens testearde Ik -
Fermakke it part fan my dat noch
Oerdraachber wie - doe barde it,
Der ynterveniearde in Mich -

Mei Blau - wif - stûkjend Gûnzjen -
Tusken it ljocht - en my -
En doe ûntbriek it Raam - en doe
Wie it sjen om sicht foarby -

 

I heard a Fly buzz - when I died -
The Stillness in the Room
Was like the Stillness in the Air -
Between the Heaves of Storm -

The Eyes around - had wrung them dry -
And Breaths were gathering firm
For that last Onset - when the King
Be witnessed - in the Room -

I willed my Keepsakes - Signed away
What portion of me be
Assignable - and then it was
There interposed a Fly -

With Blue - uncertain - stumbling Buzz -
Between the light - and me -
And then the Windows failed - and then
I could not see to see -

 

F591 (J465). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 25.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.