Emily Dickinson, 588

 
It Hert wol earst - Plesier -
En dan - fan Pine frij -
En dan - dat lytse Sedatyf
Dat dôf makket foar lijen -

En dan - de rêst fan sliep -
En dan - as it beheart
Ta wat syn Boal fan wille wie
It foarrjocht om te stjerren -

 

The Heart asks Pleasure - first -
And then - excuse from Pain -
And then - those little Anodynes
That deaden suffering -

And then - to go to sleep -
And then - if it should be
The will of it’s Inquisitor
The privilege to die -

 

F588 (J536). In eardere ferzje yn Trotwaer 1999-7, s. 338, en yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 27.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.