Emily Dickinson, 861

 
“Tiid hielet wûnen” wurdt der sein -
Tiid hiele nea net wûnen -
In notiids lijen wint oan krêft
Mei Alderdom, as Sinen -

Tiid hifket jins Ellinde -
Mar is gjin Medisyn -
Wie dat sa al, dan stiet ek fêst,
Der siet gjin Krupsje yn -

 

They say that “Time assuages” -
Time never did assuage -
An actual suffering strengthens
As Sinews do, with Age -

Time is a Test of Trouble -
But not a Remedy -
If such it prove, it prove too
There was no Malady -

 

F861 (J686). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 27.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.