Emily Dickinson, 731

 
Der kaam my hjoed in Tins yn ’t sin -
Dy’t Ik ris earder hie -
Mar doe net ôfsleat - in skoft lyn -
’k Wit net mear yn wat Jier -

Noch Wêr’t er bleaun wie - noch wêrom’t
Er my opnij besocht -
En sizze wêr’t er út bestie -
Dy Keunst ferstean ’k net rjocht -

Mar earne - yn myn siel - bin ’k wis -
Dat Ik it Ding al koe -
Dat brocht it my yn ’t sin - oars net -
Nea kaam ’t myn kant wer oer -

 

A Thought went up my mind today -
That I have had before -
But did not finish - some way back -
I could not fix the Year -

Nor Where it went - nor why it came
The second time to me -
Nor definitely, what it was -
Have I the Art to say -

But somewhere - in my soul - I know -
I’ve met the Thing before -
It just reminded me - ’twas all -
And came my way no more -

 

F731 (J701). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 29.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.