Wallace Stevens, It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm

 
It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm

It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm.
De lêzer waard it boek; en simmernacht

Wie as it bewuste bestean fan it boek.
It hûs wie yn rêst en de wrâld wie kalm.

De wurden waarden sprutsen as wie der gjin boek,
Utsein dat de lêzer him oer de side bûgde,

Him bûge woe, aldermeast de gelearde
Wêze woe foar wa’t syn boek wier is, foar wa’t

De simmernacht as in perfeksjonearjen fan tinken is.
It hûs wie yn rêst om’t it sa wêze moast.

De rêst wie part fan de betsjutting, part fan de geast:
De tagong fan perfeksje ta de side.

En de wrâld wie kalm. De wierheid yn in kalme wrâld,
Dêr’t gjin oare betsjutting yn is, dy’t sels

Kalm is, sels simmer en nacht is, sels
De lêzer is dy’t dêr let him bûcht en lêst.

 

The House Was Quiet and the World Was Calm

The house was quiet and the world was calm.
The reader became the book; and summer night

Was like the conscious being of the book.
The house was quiet and the world was calm.

The words were spoken as if there was no book,
Except that the reader leaned above the page,

Wanted to lean, wanted much most to be
The scholar to whom his book is true, to whom

The summer night is like a perfection of thought.
The house was quiet because it had to be.

The quiet was part of the meaning, part of the mind
The access of perfection to the page.

And the world was calm. The truth in a calm world,
In which there is no other meaning, itself

Is calm, itself is summer and night, itself
Is the reader leaning late and reading there.

 

Ut Transport to Summer, 1947

This entry was posted in Wallace Stevens and tagged . Bookmark the permalink.