Emily Dickinson, 1779

 
Nim foar it meitsjen fan in finne wat klaver en ien bij,
Ien klaverblom, in bij
En dreamerij.
Mei inkeld dreamerij kin ’t ek,
Bist bijen brek.

 

To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.

 

F1779 (J1755). In eardere ferzje yn Emily Dickinson, Wetter, wurdt jin leard troch toarst. Twaentweintich fersen oerset troch Klaas van der Hoek, Zoeterwoude 1999, s. 36. Ofbylding: Amsterdam, Marnixstraat (hoeke Leidsekade).

 


 

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.