Emily Dickinson, 529

 
In Tiger - Stjerrend - kjirme om Focht -
Ik socht troch al it Sân -
Ik fong it Drippen fan in Rots
En droech it yn myn Hân -

Syn machtich Each - in troebele Bol -
Mar ’k seach - fan tichteby
Op ’t Netflues dochs in Fisioen
Fan Wetter - en fan my -

’t Wie net myn skuld - al kaam ’k te let -
Net dy fan him - dy’t stoar
Wylst Ik hast by him wie -
It wie - it feit mar - Hy wie dea -

 

A Dying Tiger - moaned for Drink -
I hunted all the Sand -
I caught the Dripping of a Rock
And bore it in my Hand -

His mighty Balls - in death were thick -
But searching - I could see
A Vision on the Retina
Of Water - and of me -

’Twas not my blame - who sped too slow -
’Twas not his blame - who died
While I was reaching him -
But ’twas - the fact that He was dead -

 

F529 (J566). Ofbylding: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.