Wallace Stevens, Man draacht ding

 
Man draacht ding

It gedicht moat it begripen mei fierhinne
Goed gefolch wjerstean. Taljochting:

In brunige figuer yn ’e winterjûn wjerstiet
Identiteit. It ding dat er draacht wjerstiet

De twingendste betsjutting. Lit se dan ta
As sekundêr (net goed bemurken parten

Fan it fanselssprekkende gehiel, ûnwisse dieltsjes
Fan it wisse massyf, it primêre frij fan twivel,

Dingen wiskjend as de earste hûndert snieflokken
Ut in stoarm dy’t wy de hiele nacht ferneare moatte,

Ut in stoarm fan sekundêre dingen),
In ferskrikking fan tinzen dy’t ynienen echt binne.

Wy moatte ús tinzen de hiele nacht ferneare, oant
Wat helder fansels sprekt roerleas yn ’e kjeld stiet.

 

Man Carrying Thing

The poem must resist the intelligence
Almost successfully. Illustration:

A brune figure in winter evening resists
Identity. The thing he carries resists

The most necessitous sense. Accept them, then,
As secondary (parts not quite perceived

Of the obvious whole, uncertain particles
Of the certain solid, the primary free from doubt,

Things floating like the first hundred flakes of snow
Out of a storm we must endure all night,

Out of a storm of secondary things),
A horror of thoughts that suddenly are real.

We must endure our thoughts all night, until
The bright obvious stands motionless in cold.

 

Ut Transport to Summer, 1947

This entry was posted in Wallace Stevens and tagged . Bookmark the permalink.