Wallace Stevens, It ultime gedicht is abstrakt

 
It ultime gedicht is abstrakt

Dizze dei, wêr krôlet er fan? Dy’t ûnderwiist
Oer Dizze Prachtige Wrâld Fan Us postuert him,
Brimt de planeet rôze en knicht dy ryp

En read en rjocht. De spesifike fraach – hjir docht
It spesifike antwurd op de spesifike fraach
Der net ta – de fraach docht der ta.

As de dei krôlet, dan net mei iepenbierings.
Men bliuwt mar fragen stellen. Dat is dan ien
Fan de kategoryen. Sok sizzen feroaret dizze

Fredige romte. Hy is minder blau as wy tochten.
Foar blau moatte der gjin fragen wêze. It is in yntellekt
Fan winings rûn en geskeuvel hin’-en-wer,

Krolders yn misse skeeften en fierten,
Net in yntellekt wêryn’t wy flotsje: oeral
Tagelyk yn de romte presint, wolkepoal

Fan kommunikaasje. It soe genôch wêze
As wy ea, ien kear, yn ’e midden, fêstleinen
Yn Dizze Prachtige Wrâld Fan Us en net lykas no

Helpleas lâns de râne sieten, genôch en wês
Folslein, yn ’e midden ommers, al is ’t mar as besef,
En yn dat geweldige besef inkeld genietsje.

 

The Ultimate Poem Is Abstract

This day writhes with what? The lecturer
On This Beautiful World Of Ours composes himself
And hems the planet rose and haws it ripe,

And red, and right. The particular question—here
The particular answer to the particular question
Is not in point—the question is in point.

If the day writhes, it is not with revelations.
One goes on asking questions. That, then, is one
Of the categories. So said, this placid space

Is changed. It is not so blue as we thought. To be blue,
There must be no questions. It is an intellect
Of windings round and dodges to and fro,

Writhings in wrong obliques and distances,
Not an intellect in which we are fleet: present
Everywhere in space at once, cloud-pole

Of communication. It would be enough
If we were ever, just once, at the middle, fixed
In This Beautiful World Of Ours and not as now,

Helplessly at the edge, enough to be
Complete, because at the middle, if only in sense,
And in that enormous sense, merely enjoy.

 

Ut The Auroras of Autumn, 1950

This entry was posted in Wallace Stevens and tagged . Bookmark the permalink.