Emily Dickinson, 436

 
Foar eltse tins yn myn ferstân
Fûn Ik de wurden - op Ien nei -
Wat My - al nytget -
Sketst in Hân de Sinne op in laai

Foar Stammen - tein yn Tsjusternis -
Hoe set dyn Eigen dan - út ein?
Docht Konsenylje Gloede rjocht -
Of Indigo - mid-Dei?

 

I found the words to every thought
I ever had - but One -
And that - defies Me -
As a Hand did try to chalk the Sun

To Races - nurtured in the Dark -
How would your Own - begin?
Can Blaze be shown in Cochineal -
Or Noon - in Mazarin?

 

F436 (J581)

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.