Emily Dickinson, 473

 
Ik wie de neatichste yn Hûs -
Naam amper Romte yn -
Hie nachts myn lytse Lamp en Boek -
En ien Geranium -

Sa op myn post fong Ik kaptaal
Dat ûnophâldlik foel -
En noch myn Kuorke -
Even tinke - Ja -
Dat wie it wol -

Leafst sei Ik neat - mar as it moast -
Dan wie it koart en dimpt -
Lûdop bestean - ferdroech Ik net -
Fûn Leven sa sjenant -

En wie it net sa fier fan hjir -
Gong elkien dy’t Ik koe -
Hoe ûngemurken - tocht Ik faak -
Dat Ik dan - stjerre koe -

 

I was the slightest in the House -
I took the smallest Room -
At night, my little Lamp, and Book -
And one Geranium -

So stationed I could catch the mint
That never ceased to fall -
And just my Basket -
Let me think - I’m sure
That this was all -

I never spoke - unless addressed -
And then, ’twas brief and low -
I could not bear to live - aloud -
The Racket shamed me so -

And if it had not been so far -
And any one I knew
Were going - I had often thought
How noteless - I could die -

 

F473 (J486). Ofbylding: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.