Emily Dickinson, 439

 
’k Hie al dy Jierren Honger hân -
No wie ’t myn Tiid - en yt -
’k Rûn triljend nei de Tafel ta -
Naam Wyn op - fol Unthyt -

Soksoarte Dissen hie Ik sjoen -
As Ik, op Hûs oan geand,
Troch Finsters roppich kuere hie
Nei Wielde - My net bean -

Ik koe it net - dat rije Brea -
Sa hiel oars as de Krom
Dy ’k faak mei Fûgels dield hie yn
Natuer har - Ytsalon -

De Oerfloed wûne - ’t wie sa nij -
Siik fielde Ik my - en bryk -
As fan in Berchlânstrúk - de Bei -
Ferplante - nei de Dyk -

En ’k hie gjin Honger - learde sa
Dat Honger - modus wie
Fan minsken Bûten Finsters -
It yngean - nimt it wei -

 

I had been hungry, all the Years -
My Noon had Come - to dine -
I trembling drew the Table near -
And touched the Curious Wine -

’Twas this on Tables I had seen -
When turning, hungry, Home
I looked in Windows, for the Wealth
I could not hope - for Mine -

I did not know the ample Bread -
’Twas so unlike the Crumb
The Birds and I, had often shared
In Nature’s - Dining Room -

The Plenty hurt me - ’twas so new -
Myself felt ill - and odd -
As Berry - of a Mountain Bush -
Transplanted - to the Road -

Nor was I hungry - so I found
That Hunger - was a way
Of persons Outside Windows -
The entering - takes away -

 

F439 (J579). Ofbyldings: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.