E.E. Cummings, ‘ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing dei’

 
ik tankje Jo God foar dizze fol ferbazing
dei:foar de grienljeppen beamgeasten deropta
en in azueren wiere dream fan loft;foar elts ding
dat natuerlik is en ûneinich is en ja

(ik dy’t ferstoarn bin krij hjoed it libben wer,
en dit is de sinne syn bertedei;dit is de berte
dei fan libben en fan leafde en wjukken:fan blier
en grut it barren fan de ierde sûnder swetten)

hoe kin wat priuwt taast heart sjocht
wat azemet wat–optild út it nee
fan alle neat–in minske meast docht
twivelje oan net foar te stellen Jo?

(de earen fan myn earen ha no gjin sliep en
de eagen fan myn eagen binne no iepen)

 

i thank You God for most this amazing
day:for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky;and for everything
which is natural which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today,
and this is the sun’s birthday;this is the birth
day of life and of love and wings:and of the gay
great happening illimitably earth)

how should tasting touching hearing seeing
breathing any–lifted from the no
of all nothing–human merely being
doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

 

Ut XAIPE, 1950. YouTube: ‘I thank You God for most this amazing day’ foardroegen troch E.E. Cummings sels, 1953.

This entry was posted in E.E. Cummings and tagged . Bookmark the permalink.