Emily Dickinson, 614

 
Earst - wie it waarm - as Us -
Oant der in Gril oer kroep -
Sa’t froast krûpt oer in Rút - dêrnei
Hold alle drama - op.

De Foarholle ferstienne -
Gjin Finger - al te kâld -
Dy’t sear noch die - de eagen, drok,
Befrearen - Iisbaanglêd -

’t Loek strak - doe wie it klear -
It troppe Kjeld by Kjeld -
Wûn oan yn ûnoandwaanlikens -
Trots like ’t lêste hâld -

Sels doe’t men it - as Ballêst -
Oan Touwen sinke liet -
Joech it gjin Sein, noch aksele ’t tsjin,
It sakke as Basalt.

 

’Twas warm - at first - like Us -
Until there crept opon
A Chill - like frost opon a Glass -
Till all the scene - be gone.

The Forehead copied stone -
The Fingers grew too cold
To ache - and like a Skater’s Brook -
The busy eyes - congealed -

It straightened - that was all -
It crowded Cold to Cold -
It multiplied indifference -
As Pride were all it could -

And even when with Cords -
’Twas lowered, like a Weight -
It made no Signal, nor demurred,
But dropped like Adamant.

 

F614 (J519). Ofbylding: Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.