Emily Dickinson, 1347

 
Ferwûndering - is in wit net krekt
En ’t is krekt net in wit it net -
In moaie mar ek bare steat
Wa’t it net field hat libbe net -

Fertwiveling - is syn grutte Sus -
Oft Ryp Geniet no Pine jout
Of nij mistrouwen yn himsels -
Dat is de Brims dy’t jin tegnaut -

 

Wonder - is not precisely knowing
And not precisely knowing not -
A beautiful but bleak condition
He has not lived who has not felt -

Suspense - is his maturer Sister -
Whether Adult Delight is Pain
Or of itself a new misgiving -
This is the Gnat that mangles men -

 

F1347 (J1331). Ofbylding: Amherst College Library, Emily Dickinson Collection, 533.

This entry was posted in Emily Dickinson and tagged . Bookmark the permalink.