Links

Skriuwers
Joop Boomsma
Tsead Bruinja
Marga Claus
Eppie Dam
Lida Dykstra
Anne Feddema
Edwin de Groot
Eeltsje Hettinga
Hein Jaap Hilarides
Bennie Huisman
Sytse Jansma
Hanneke de Jong
Simen de Jong
Elske Kampen
Bartle Laverman
Aggie van der Meer
Auck Peanstra
Trinus Riemersma
Elske Schotanus
Albertina Soepboer
Jacobus Q. Smink
Hylke Speerstra
Janneke Spoelstra
Hilda Talsma
Koos Tiemersma
Willem Tjerkstra
Jabik Veenbaas
Tryntsje van der Veer
Nyk de Vries
Henk Wolf

Fryske literatuer
Fryske literatuer yn de DBNL
Sirkwy
Wumkes

Utjouwerijen
Afûk
Bornmeer
Frysk en Frij
Grotesk
Kristlik Fryske Folks Bibleteek
Regaad

Bloggers
Wobbe Atsma
Johannes Beers
Tjitske van Dijk
Ruurdtsje de Haan
Aant Hofstra
Ferdinand de Jong
Martsje de Jong
Sigrid Kingma
Jaap Krol
Eelke Lok
André Looijenga
Huub Mous
Friduwih Riemersma
Lomme Schokker
Henk van der Veer
Abe de Vries
Daam de Vries
Cornelis van der Wal
Mindert de Wit
Baukje Zijlstra

Sjongers
Wiebe Kaspers
Nynke Laverman
Meindert Talma

Tydskriften
Ensafh
Fers2
De Moanne

Erfguod
Tresoar
Histoarysk Sintrum Ljouwert
Histoarysk Littenseradiel
RedBot

Ferskaat
It Font
Grou 2018 en de Halbertsma’s
Lân fan Taal
Jelle van der Meulen
Obe Postma Selskip
Operaesje Fers
RIXT – Frysk dichterskollektyf