Georg Trakl, Delirium

 
Delirium

De swarte snie dy’t fan de dakken gliert;
In reade finger pjokt dy yn de holle.
Yn ’t keal fertrek in blau tek sniekristallen,
Dat leavjenden bestoarne spegels biedt.
De holle brekt yn swiere stikken, briedt
Oer skaden spegele yn blauwe sniekristallen,
De kâldgniis fan in hoer troch dea oerfallen.
De jûnswyn skriemt yn anjelierrook swiet.

 

Delirium

Der schwarze Schnee, der von den Dächern rinnt;
Ein roter Finger taucht in deine Stirne
Ins kahle Zimmer sinken blaue Firne,
Die Liebender erstorbene Spiegel sind.
In schwere Stücke bricht das Haupt und sinnt
Den Schatten nach im Spiegel blauer Firne,
Dem kalten Lächeln einer toten Dirne.
In Nelkendüften weint der Abendwind.

 

Ut de ‘Gedichte 1912–1914’

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Delirium

Ingeborg Bachmann, Achter de wand

 
Achter de wand

Ik hingje as snie oan de twigen
yn de maitiid fan it dal,
as kâlde wel driuw ik yn de wyn,
damp fal ik yn de blossems
as in drip,
dêromhinne rotsje se
as om in sompe.
Ik bin it hieltyd-oan-it-stjerren-tinken.

Ik flean, want rêstich rinne kin ik net,
troch de feilige bousels fan alle himels
en skuor pylders om en holje muorren út.
Ik warskôgje, want nachts sliepe kin ik net,
de oaren mei de see har fiere rûzjen.
Ik klim yn de mûle fan de wetterfallen
en lit balstiennen rommeljend by de bergen del.

Ik bin it bern fan de grutte wrâldeangst,
dy’t yn de frede en de freugde hinget
as klokslaggen yn it stappen fan de dei
en as de seine yn de ripe ikker.

Ik bin it hieltyd-oan-it-stjerren-tinken.

 

Hinter der Wand

Ich hänge als Schnee von den Zweigen
in den Frühling des Tals,
als kalte Quelle treibe ich im Wind,
feucht fall ich in die Blüten
als ein Tropfen,
um den sie faulen
wie um einen Sumpf.
Ich bin das Immerzu-ans-Sterben-Denken.

Ich fliege, denn ich kann nicht ruhig gehen,
durch aller Himmel sichere Gebäude
und stürze Pfeiler um und höhle Mauern.
Ich warne, denn ich kann des Nachts nicht schlafen,
die andern mit des Meeres fernem Rauschen.
Ich steige in den Mund der Wasserfälle,
und von den Bergen lös ich polterndes Geröll.

Ich bin der großen Weltangst Kind,
die in den Frieden und die Freude hängt
wie Glockenschläge in des Tages Schreiten
und wie die Sense in den reifen Acker.

Ich bin das Immerzu-ans-Sterben-Denken.

 

Ut it skift ‘Gedichte 1948–1953’ yn Sämtliche Gedichte, 1998
 


Ingeborg Bachmann yn de jierren sechtich, fotograaf ûnbekend

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Achter de wand

Georg Trakl, Winterskimering

 
Winterskimering
Oan Max von Esterle

Swarte himels fan metaal.
Krús yn reade stoarmen waaie
Jûntiids hongerdûme kraaien
Boppe parken gram en feal.

Yn it swurk befriest in straal;
En foar Satans flokken draaie
Sy yn sirkels rûn en saaie
Hjirsa del, sân yn totaal.

Fan de smoargens swiet en skraal
Harren snaffels lûdleas snaaie.
Huzen, stom, dy’t skrik oanjeie;
Skynsel yn de skouboarchseal.

Tsjerken, brêgen, hospitaal,
Yn it twiljocht stean se, faai, en
Bloedbeflekke lekkens waaie
Bol ta seilen op ’t kanaal.

 

Winterdämmerung
An Max von Esterle

Schwarze Himmel von Metall.
Kreuz in roten Stürmen wehen
Abends hungertolle Krähen
Über Parken gram und fahl.

Im Gewölk erfriert ein Strahl;
Und vor Satans Flüchen drehen
Jene sich im Kreis und gehen
Nieder siebenfach an Zahl.

In Verfaultem süß und schal
Lautlos ihre Schnäbel mähen.
Häuser dräu’n aus stummen Nähen;
Helle im Theatersaal.

Kirchen, Brücken und Spital
Grauenvoll im Zwielicht stehen.
Blutbefleckte Linnen blähen
Segel sich auf dem Kanal.

 

Ut Gedichte, 1913

Posted in Georg Trakl | Tagged , | Comments Off on Georg Trakl, Winterskimering

Een vurige kus

Postcards pictured III

Picture postcard, sent to ‘Bernard’ by ‘Tina’ in late December 1936. Photo, 136×87 mm. Issued by Papeteries de Levallois-Clichy, Paris, no. 3254. No stamp or postmark. Written text in Dutch.

Printed text:
    BAISER ARDENT

Written text:
    Beste Bernard
    Ik wil dit jaar niet eindigen zonder je een paar woordjes te schrijven en je mijn hartelijkste en talrijke wenschen te sturen voor het jaar 1937. Ten eerste wensch ik je een goede gezondheid, en veel geluk, een vaste bettreking [= betrekking] en een groote liefde, t’ is te zeggen dat we elkaar beminnen met een vele grootere en betere liefde, dan dat we tot hier toe gedaan hebben en dat we dit jaar voor goed vereenigd mogen zijn en het geluk in elkander weten te vinden in heel ons verder leven. Ik wil dus dit jaar beginnen met je te beminnen uit al mijne krachten, alles wil ik je geven, mijn hart, mijn ziel, mijn leven. Een vurige kus. Tina

Translation:
    Dear Bernard
    I do not want to end this year without writing you a few words and sending you my warmest and numerous wishes for the year 1937. Firstly, I wish you a good health, and a lot of happiness, a permanent job and a great love, that is to say, that we will love each other with a much bigger and better love than we have done so far, and that this year we may be united forever and may be able to find happiness in each other in all our future life. So I want to start this year with loving you with all my strength, I want to give you everything, my heart, my soul, my life. A fiery kiss. Tina

Posted in Postcards pictured | Comments Off on Een vurige kus

Ingeborg Bachmann, Lân fan dize

 
Lân fan dize

Winters is myn leafste
ûnder de bisten fan it wâld.
Dat ik foar moarn werom moat,
de moerfoks wit it en laket.
Hoe trilje de wolken! En
op myn sniekraach falt
in laach fan broazelich iis.

Winters is myn leafste
in beam ûnder beammen
en nûget de wansillige krieën
út yn har moaie tûken. Sy wit
dat de wyn, as it skimeret,
har stive, mei ryp besette
jûnsjûpe optilt en my nei hûs jaget.

Winters is myn leafste
ûnder de fisken en spraakleas.
Hearrich oan de wetters dy’t bewege
troch de slach fan harren finnen
stean ik oan de igge en sjoch,
oant skotsen my ferdriuwe,
hoe’t sy dûkt en draait.

En opnij rekke troch de jachtrop
fan de fûgel, dy’t syn wjukken
boppe my spriedt, fal ik
op it iepen fjild: sy rûpelet
de hinnen en smyt my in wyt
foarkebonkje ta. Ik doch it om ’e nekke
en gean fuort troch it bittere dûns.

Trouweleas is myn leafste,
ik wit, gauris sweeft se
op hege hakken nei de stêd,
sy tutet yn de bars mei it rytsje
de glêzen djip op ’e mûle
en foar elkien falle har wurden yn.
Mar dy taal ferstean ik net.

Lân fan dize haw ik sjoen,
Hert fan dize haw ik iten.

 

Nebelland

Im Winter ist meine Geliebte
unter den Tieren des Waldes.
Daß ich vor Morgen zurückmuß,
weiß die Füchsin und lacht.
Wie die Wolken erzittern! Und mir
auf den Schneekragen fällt
eine Lage von brüchigem Eis.

Im Winter ist meine Geliebte
ein Baum unter Bäumen und lädt
die glückverlassenen Krähen
ein in ihr schönes Geäst. Sie weiß,
daß der Wind, wenn es dämmert,
ihr starres, mit Reif besetztes
Abendkleid hebt und mich heimjagt.

Im Winter ist meine Geliebte
unter den Fischen und stumm.
Hörig den Wassern, die der Strich
ihrer Flossen von innen bewegt,
steh ich am Ufer und seh,
bis mich Schollen vertreiben,
wie sie taucht und sich wendet.

Und wieder vom Jagdruf des Vogels
getroffen, der seine Schwingen
über mir steift, stürz ich
auf offenem Feld: sie entfiedert
die Hühner und wirft mir ein weißes
Schlüsselbein zu. Ich nehm’s um den Hals
und geh fort durch den bitteren Flaum.

Treulos ist meine Geliebte,
ich weiß, sie schwebt manchmal
auf hohen Schuh’n nach der Stadt,
sie küßt in den Bars mit dem Strohhalm
die Gläser tief auf den Mund,
und es kommen ihr Worte für alle.
Doch diese Sprache verstehe ich nicht.

Nebelland hab ich gesehen,
Nebelherz hab ich gegessen.

 

Ut Anrufung des Großen Bären, 1956

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Lân fan dize

Ingeborg Bachmann, Wiswier

 
Wiswier
Foar Anna Achmatova

Wa’t nea om in wurd ferlegen sitten hat,
en ik sis jimme,
wa’t allinne himsels te rêden wit
en mei de wurden –

dy is net te rêden.
Net lâns de koarte wei
en net lâns de lange.

In inkelde sin hâldber te meitsjen,
oan te hâlden yn de bimbam fan wurden.

Dy sin skriuwt nimmen
dy’t net ûnderskriuwt.

 

Wahrlich
Für Anna Achmatova

Wem es ein Wort nie verschlagen hat,
und ich sage es euch,
wer bloß sich zu helfen weiß
und mit den Worten –

dem ist nicht zu helfen.
Über den kurzen Weg nicht
und nicht über den langen.

Einen einzigen Satz haltbar zu machen,
auszuhalten in dem Bimbam von Worten.

Es schreibt diesen Satz keiner,
der nicht unterschreibt.

 

Ut it skift ‘Gedichte 1964–1967’ yn Sämtliche Gedichte, 1998. Ferlykje Johannes 6:47: ‘Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben’ (Lutherbibel 2017). Yn it Frysk is dat ‘Wiswier, wiswier siz ik jimme: dy’t yn my leaut, hat it ivige libben’ (Bibeloersetting 1946) of ‘Wiswier, wiswier, Ik sis jimme: dy’t leaut, hat ivich libben’ (Bibeloersetting 1978). Bachmann droech ‘Wahrlich’ foar by de útrikking fan de Premio Etna-Taormina oan Anna Achmatova op 12 desimber 1964.

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged , | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Wiswier

Ingeborg Bachmann, Yn it twiljocht

 
Yn it twiljocht

Wer lizze wy beide de hannen yn it fjoer,
do foar de wyn fan de lang opsleine nacht,
ik foar de moarnswel dy’t de wynparse net ken.
De blaasbalge fan de master, dy’t wy fertrouwe, wachtet.

Waarmet de soarch him, dan komt de blazer derby.
Hy giet ear’t it daget, hy komt ear’tsto ropst, hy is âld
as it twiljocht op ús úttinne wynbrauwen.

Wer siedt er it lead yn de triennetsjettel,
foar dy in glês – om wat misrûn is te fieren –
foar my de kroes fol reek – dy wurdt lege boppe ’t fjoer.
Sa stjit ik op dy en bring de skaden ta klinken.

Ynsjoen is wa’t skoarret no,
ynsjoen wa’t de spreuk fergeat.
Do kinst en wolst him net witte,
do drinkst fan de râne, dêr’t it koel is
en as eartiids, do drinkst en bliuwst nochteren,
dyn wynbrauwen waakse noch, do wurdst noch sjoen!

Mar ik bin my al it eagenblik
yn leafde bewust, myn kroes falt
yn it fjoer en wurdt it lead
dat er wie. En achter de kûgel
stean ik, ieneagich, doelbewust, smel,
en stjoer har de moarn temjitte.

 

Im Zwielicht

Wieder legen wir beide die Hände ins Feuer,
du für den Wein der lange gelagerten Nacht,
ich für den Morgenquell, der die Kelter nicht kennt.
Es harrt der Blasbalg des Meisters, dem wir vertrauen.

Wie die Sorge ihn wärmt, tritt der Bläser hinzu.
Er geht, eh es tagt, er kommt, eh du rufst, er ist alt
wie das Zwielicht auf unsren schütteren Brauen.

Wieder kocht er das Blei im Kessel der Tränen,
dir für ein Glas – es gilt, das Versäumte zu feiern –
mir für den Scherben voll Rauch – der wird überm Feuer geleert.
So stoß ich zu dir und bringe die Schatten zum Klingen.

Erkannt ist, wer jetzt zögert,
erkannt, wer den Spruch vergaß.
Du kannst und willst ihn nicht wissen,
du trinkst vom Rand, wo es kühl ist
und wie vorzeiten, du trinkst und bleibst nüchtern,
dir wachsen noch Brauen, dir sieht man noch zu!

Ich aber bin schon des Augenblicks
gewärtig in Liebe, mir fällt der Scherben
ins Feuer, mir wird er zum Blei,
das er war. Und hinter der Kugel
steh ich, einäugig, zielsicher, schmal,
und schick sie dem Morgen entgegen.

 

Ut Die gestundete Zeit, 1953

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Yn it twiljocht

Ingeborg Bachmann, Dagen yn wyt

 
Dagen yn wyt

Yn dizze dagen stean ik op mei de bjirken
en kjim it tarwehier fan myn foarholle
foar in spegel fan iis.

Mongen mei myn azem
skiftet de molke.
Sa ier skommet se gau.
En dêr’t ik azemje op it rút ferskynt,
skildere troch in bernefinger,
opnij dyn namme: Unskuld!
Nei sa’n lange tiid.

Yn dizze dagen fertriet it my net
dat ik ferjitte kin
en my tebinnenbringe moat.

Ik leavje. Oant ik wythjit bin
leavje ik en tankje mei Ingelske groeten.
Ik haw se yn ’e flecht wei leard.

Yn dizze dagen betink ik de albatros
dêr’t ik mei omheech-
en wêrsanne fleach
nei in ûnbeskreaun lân.

Oan de kimen eanje ik,
strieljend yn de ûndergong,
myn fabelachtige kontinint
dêrjinsen, dat my gean liet
yn in deadshimd.

Ik libje en hear fan fierren syn swannesang!

 

Tage in Weiß

In diesen Tagen steh ich auf mit den Birken
und kämm mir das Weizenhaar aus der Stirn
vor einem Spiegel aus Eis.

Mit meinem Atem vermengt,
flockt die Milch.
So früh schäumt sie leicht.
Und wo ich die Scheibe behauch, erscheint,
von einem kindlichen Finger gemalt,
wieder dein Name: Unschuld!
Nach so langer Zeit.

In diesen Tagen schmerzt mich nicht,
daß ich vergessen kann
und mich erinnern muß.

Ich liebe. Bis zur Weißglut
lieb ich und danke mit englischen Grüßen.
Ich hab sie im Fluge erlernt.

In diesen Tagen denk ich des Albatros’,
mit dem ich mich auf-
und herüberschwang
in ein unbeschriebenes Land.

Am Horizont ahne ich,
glanzvoll im Untergang,
meinen fabelhaften Kontinent
dort drüben, der mich entließ
im Totenhemd.

Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang!

 

Ut Anrufung des Großen Bären, 1956

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Dagen yn wyt

Milles tendres baisers

Postcards pictured II

Six picture postcards, exchanged between ‘Roger’ in Leopoldsburg (near Hasselt, northern Belgium) and Ghent, and ‘Nora’ in Marchiennes (near Douai, northern France), between 25 July and 19 October 1945. No stamps or postmarks; apparently sent in envelopes.

Diacritics lacking in the messages of Roger have been added in the transcriptions.

1. Roger to Nora. Leopoldsburg, 25-07-1945. Photo, coloured in, 137×86 mm. Issued by Papeteries de Levallois-Clichy, Paris, no. 5371/2.

Printed text:
Souvent je crois rêver
    J’ouvre les yeux tout grand quand je vois ton visage
    Pour écarter de moi la crainte d’un mirage.

Written text:
    Bourg-Léopold, 25-7-45
    Ma petite fiancée adorée
    C’est quelque lignes pour t’annoncer mon [?] départ par Gand, demain à midi, et de Gand, j’espère bien que dimanche prochain je pourrais retourner le [...], je n’avais pas beaucoup de temps mais il vaut mieux quelques heures que rien.
    Je suis toujours sans nouvelles de toi, mon amour, cela est triste, car je seul et tes lettres me donnent beaucoup de courage pour attendre le retour et le bonheur de serrer tendrement dans mes bras, donc chérie, j’espère [...] une lettre bientôt et reçois beaucoup de bons baisers de ton Roger
    Repond adresse militaire simplement et ne prend [?] plus rien d’autres.

Bourg-Léopold (French) alias Leopoldsburg (Dutch) is a municipality north of Hasselt, in the province of Limburg in Belgium. It is situated near a military base.

2. Roger to Nora. Ghent, 28-07-1945. Photo, coloured in, 136×87 mm. Issued by Papeteries de Levallois-Clichy, Paris, no. 5346/5.

Printed text:
Je ne peux oublier...
    Je ne peux oublier tes baisers, tes caresses,
    Où tu mets ton amour, où je sens ta tendresse.

Written text:
    Gand le 28-7-45
    Ma Nora Chérie.
    La demande de congé dont je t’avais parlé hier, a de nouveau [...], que veut tu, il n’y a rien à faire Chérie cela devient bien dur de ne pouvoir retourner passer ne servir ce que quelques heures près de toi, soi que je chéris de tout mon coeur.
    J’aurai ma permission le 14 ou le 22 Août. Je t’en avertirai par télégramme dès que je saurai la date exacte, donc mon amour encore 3 semaines avant de pouvoir te revoir que cela soit bien long. Ma Nora chérie 3 semaines encore, avant de pouvoir jouir de nouveau des heures si chères, cette épreuve est très dure, mais je compte beaucoup sur tes lettres, Chérie, qui me peut prendre tout cela en patience.
    Ma Nora chérie fait de beaux projets pour mon retour projets que nous serons deux pour exécuter, cela sera très doux j’ai le [...]
    En attendant cet heureux jour reçois de ton fiancé qui t’aime de tout tout coeur, beaucoup de bons baisers
    Roger

3. Nora to Roger. Marchiennes, 14-[08-1945]. Photo, coloured in, 88×137 mm, label with the text ‘BONNE FÊTE’ pasted-on. Issued by ‘J.G.’, Paris, no. 555/2.

Written text:
    Marchiennes, le 14.
    Mon fiancé qui j’adore,
    Je te souhaite une bonne et heureuse fête de l’assumption, espérant que bientôt, je passerai toutes, les fêtes auprès de toi, mon tendre amour et alors seulement ce sera le bonheur complet que je désire de tout mon coeur.
    Reçois de celle qui t’aime tout l’amour que son coeur contient et milles tendres baisers.
    Ta fiancée Nora

The ‘fête de l’assumption’ – the Feast of the Assumption of Mary – on 15 August is a public holiday in many countries, including Belgium and France.

4. Nora to Roger. Marchiennes, 22-08-[1945]. Photo, coloured in, 137×89 mm. Issued by ‘J.G.’, Paris, no. 571/3.

Written text:
    Marchiennes, le 22.8.
    Mon Rogier chéri,
    J’ai bien reçu ta lettre qui m’a fait comme toujours bien plaisir, et dans laquelle je retrouve encore beaucoup de douces choses et un peu de ton amour.
    Mon Petit, je suis bien triste de ne pouvoir avoir mes congés mais j’essayerai encore de l’obtenir. Maintenant je puis compter bientôt te revoir; comme j’espère à t’avoir dans mes bras et recevoir les baisers et aussi t’en donner beaucoup en retour car il faut rattraper le temps perdu. Mais Chéri, j’espère pouvoir bientôt t’en donner toujours toujours sans plus jamais de séparation.
    Mon Amour, je t’attends donc reviens-moi vite. Reçois beaucoup de tendres choses et mille baisers de ta Nora qui t’adore.

5. Nora to Roger. Marchiennes, 15-09-1945. Photo, coloured in, 138×86 mm. Issued by ‘J.G.’, Paris, no. 573/2.

Written text:
    Marchiennes, le 15-9-45.
    Roger, mon tendre amour,
    Je t’envoie cette petite carte pour te dire encore combien je t’aime et combien j’aspire à ton retour car Chéri, les temps me semble si long sans toi que j’adore.
    J’ai bien reçu ta lettre. Elle m’a fait plaisir mais m’a rendu bien triste à la fois car elle m’apprend que tu ne reviens pas.
    Chéri, quand viendront donc ces beaux jours auquels j’aspire!
    Mon Petit, je termine pour le moment, je t’écrirai plus longuement demain. Beaucoup de baisers de ta fiancée Nora qui t’adore.

6. Nora to Roger. Marchiennes, 19-10-1945. Photo, coloured in, 140×89 mm. Issued by ‘J.G.’, Paris, no. 122.

Written text:
    Roger chéri, mon fiancé adoré,
    Je t’envoie cette petite carte pour te redire encore tout mon amour et mon espoir d’être bientôt à toi pour toujours.
    Mon Petit, cette carte exprime bien ce que je pense chaque jour et toi mon amour est-ce là aussi ta pensée?
    Mon Chéri, j’ai bien reçu tes deux lettres qui m’ont fait plaisir et m’ont donné encore le courage d’attendre ton retour qui je l’espère ne se fera plus trop attendre.
    J’espère mon Petit que tu reviendras Dimanche. Juste mon espoir et mon désir exaucé.
    Mon Petit, j’espère que tout va bien et que ta santé est toujours bonne. Pour ma part tout va bien si ce n’est ton absence.
    J’espère que tu as reçu toutes mes lettres. Maintenant je termine pour aujourdhui. Reçois de celle qui t’adore mille baisers.
    Ta fiancée Nora

Posted in Postcards pictured | Comments Off on Milles tendres baisers

Ingeborg Bachmann, De opskoarte tiid

 
De opskoarte tiid

Der komme rouwer dagen.
De ta neier oarder opskoarte tiid
wurdt sichtber oan de kimen.
Aanst moatsto dy de fiters strikke
en de hûnen weromjeie nei de kwelderpleatsen.
Want de yngewanten fan de fisken
binne kâld wurden yn de wyn.
Earmoedich brânt it ljocht fan de lupinen.
Dyn blik lûkt spoaren yn de dize:
de ta neier oarder opskoarte tiid
wurdt sichtber oan de kimen.

Dêrjinsen fersinkt dy de leafste yn it sân,
it stiicht om har wynderjende hier,
it falt har yn de rede,
it hjit har te swijen,
it fynt har stjerlik
en ta ôfskied ree
nei elke omearming.

Sjoch net tebek.
Strik dy de fiters.
Jei de hûnen werom.
Smyt de fisken yn see.
Dôvje de lupinen!

Der komme rouwer dagen.

 

Die gestundete Zeit

Es kommen härtere Tage.
Die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.
Bald mußt du den Schuh schnüren
und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.
Denn die Eingeweide der Fische
sind kalt geworden im Wind.
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.
Dein Blick spurt im Nebel:
die auf Widerruf gestundete Zeit
wird sichtbar am Horizont.

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,
er steigt um ihr wehendes Haar,
er fällt ihr ins Wort,
er befiehlt ihr zu schweigen,
er findet sie sterblich
und willig dem Abschied
nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.
Schnür deinen Schuh.
Jag die Hunde zurück.
Wirf die Fische ins Meer.
Lösch die Lupinen!

Es kommen härtere Tage.

 

Ut Die gestundete Zeit, 1953. Ofbylding: earste printing fan de bondel.

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged | Comments Off on Ingeborg Bachmann, De opskoarte tiid