Robert Frost, Men moat plattelânsdingen rymje kinne

 
Men moat plattelânsdingen rymje kinne

It hûs wie ferdwûn. It jûnsrea hie
Dy kears de midsnachtloft fergnist.
Fan ’t hûs stie inkeld de skoarstien noch,
As in stamper dy’t syn bledsjes mist.

Ek de skuorre oarekant de wei
Soe proai west hawwe fan de brân
As de wyn dat wold hie, mar bleau oer,
Oars hie it stee gjin namme mear hân.

Hy gie nea wer iepen, waach en wiid,
Foar hynder-en-wein, foar it gejacht
– Dy hoefslaggen op de skuorrereed –
Om gollen te foljen mei simmerfracht.

De fûgels dy’t kamen, fleagen no
Troch brutsen finsters út en yn.
Sy tsjirpten sa’t wy suchtsje, de sucht
Fan hingjen bliuwe yn tiden lyn.

Mar foar harren grienen wer de sering
En de âlde yp, hoe skroeid dy ek wie;
De pomp stuts in kromme earm omheech
En de hikkepeal droech in eintsje trie.

Echt, foar harren wie neat treurich dêr.
Mar al hienen sy in nust dat befoel,
Men moast plattelânsdingen rymje kinne
En leau net, der hawwe swellen gûld.

 

The Need of Being Versed in Country Things

The house had gone to bring again
To the midnight sky a sunset glow.
Now the chimney was all of the house that stood,
Like a pistil after the petals go.

The barn opposed across the way,
That would have joined the house in flame
Had it been the will of the wind, was left
To bear forsaken the place’s name.

No more it opened with all one end
For teams that came by the stony road
To drum on the floor with scurrying hoofs
And brush the mow with the summer load.

The birds that came to it through the air
At broken windows flew out and in,
Their murmur more like the sigh we sigh
From too much dwelling on what has been.

Yet for them the lilac renewed its leaf,
And the aged elm, though touched with fire;
And the dry pump flung up an awkward arm;
And the fence post carried a strand of wire.

For them there was really nothing sad.
But though they rejoiced in the nest they kept,
One had to be versed in country things
Not to believe the phoebes wept.

 

Ut New Hampshire, 1923

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, Men moat plattelânsdingen rymje kinne

Wallace Stevens, In heechstimde âlde kristinne

 
In heechstimde âlde kristinne

Poëzy is de opperste fiksje, mefrou.
Nim de morele wet, meitsje dêr in tsjerkeskip fan
En bou dat tsjerkeskip út ta in himel fol skimen.
Sa wurdt it gewisse omturnd yn palmen,
As winige siters snakkend nei hymnen.
Yn begjinsel binne wy it iens. Helder. Mar nim
De tsjinstelde wet, meitsje in pyldergong
En projektearje út dy pyldergong wei in maskerade
Foarby de planeten. Sa wurdt ús skabreuzens,
Unútwiskber troch grêfskrift en lang om let
Oersljochte, allyksa omturnd yn palmen,
S-bochtsjend as saksofoans. En palm foar palm,
Mefrou, binne wy dêr’t wy úteinsetten. Lit dêrom ta
Dat jo ôffallige, folproppe flagellanten,
Wylst sy yn optocht op harren fodzige buken petse,
Grutsk op sokke nijichheden fan it sublime,
Sok kling en klang en klingklangklong,
Dat sy yn de planetêre setting allicht, ja lichtwol,
Mefrou, middenmank de himellichems
Ut harrensels wat joviaal kabaal giselje.
It lit widdo’s grizelje. Mar fiktive dingen gljurkje
Nei beleaven. Gljurkje leafst as widdo’s grizelje.

 

A High-Toned Old Christian Woman

Poetry is the supreme fiction, madame.
Take the moral law and make a nave of it
And from the nave build haunted heaven. Thus,
The conscience is converted into palms,
Like windy citherns hankering for hymns.
We agree in principle. That’s clear. But take
The opposing law and make a peristyle,
And from the peristyle project a masque
Beyond the planets. Thus, our bawdiness,
Unpurged by epitaph, indulged at last,
Is equally converted into palms,
Squiggling like saxophones. And palm for palm,
Madame, we are where we began. Allow,
Therefore, that in the planetary scene
Your disaffected flagellants, well-stuffed,
Smacking their muzzy bellies in parade,
Proud of such novelties of the sublime,
Such tink and tank and tunk-a-tunk-tunk,
May, merely may, madame, whip from themselves
A jovial hullabaloo among the spheres.
This will make widows wince. But fictive things
Wink as they will. Wink most when widows wince.

 

Ut Harmonium, 1923

Posted in Wallace Stevens | Tagged | Comments Off on Wallace Stevens, In heechstimde âlde kristinne

Poste restante XXXVII

‘Oliefabriek te Drachten in brand. – Zondagmorgen 31 Mei 1903.’ (m.û.), 1903. Fotokaart, 90×140 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer. Poststimpels Drachten 08-06-1903 en Ljouwert 08-06-[1903]. Ferstjoerd oan Trijntje Boelens, Ljouwert, troch Antje Boelens.

W Z [= Waarde Zuster]
Wij maken het allen nog best en wij hopen u spoedig eens in ons midden te zien het is nu buiten zoo mooi jullie tuintje zal ook wel weer mooi komen uit te zien, onze bloemen staan ook zoo prachtig. wij kregen zoo pas een brief uit delft dat zij kwamen de ac
[ht]tienden Julie. hartelijk gegroet Anna Boelens

 
De Amsterdamske antikwaar en samler Louis Putman (1923–2013) koenen je in protte fan opstekke, net yn ’t lêste plak oer it ferskynsel ansichtkaart. Mar dy kennisoerdracht ferge al wat ynskiklikens. Earst en foaral: jo mochten dat ferskynsel inkeld oantsjutte as prentbriefkaart; it germanistyske a-wurd, ynboargere of net, wie yn bywêzen fan Putman strikt ferbean. En twad: der foel net ôf te tingjen op syn fisy dat de wichtichste funksje fan de ansicht (sorry) yn de begjintiid fan dat medium de fisuele nijsfoarsjenning west hie. De printbrievekaart soe benammen tsjinne hawwe om freonen en kunde op oanskôglike wize, yn byldfoarm, op de hichte te bringen fan opmerklike barrens.

Sa’n barren wie sûnder mis de brân dy’t op 31 maaie 1903 it oaljefabryk De Nijverheid fan de firma Van der Meij & Co oan it Mûnsein yn Drachten yn ’e jiske lei. It fabryk wie fêstige yn in mûne út 1850, dêr’t letter, nei de ynstallaasje fan in stoommasine, de wjukken fan ôfhelle wienen. De firma parse oalje út lyn- en raapsied en ferwurke de pulp dy’t oerbleau ta feekoeken. Brânber spul allegearre; broei hie neffens guon de oarsaak fan de brân west. It soe nammers net de lêste kear wêze dat der yn Fryslân in oaljefabryk ôfbaarnde; yn 1915 gong der yn Snits ek ien yn reek op en de firma De Boer op De Jouwer ferlear sels twaris sa’n fabryk oan it fjoer, yn 1912 en 1928.

De brân yn Drachten die him foar op in pinkstersnein en waard de moarns ûnder tsjerketiid ûntdutsen. ‘Terstond haalde men de brandspuit en werden de spuitgasten, van wie sommigen in de kerk waren, gewaarschuwd. Dat gaf een heele opschudding in de kerk en toen even daarna de brandklok klepte, werd de onrust zoo groot, dat de predikant maar beter vond de godsdienstoefening te eindigen’, berjochte it Nieuwsblad van Friesland fan 3 juny 1903. Fansels luts de brân hiel wat ramptoeristen – frij fan wurk en frij fan tsjerke ommers – mar de hjitte fan it fjoer wie sa grut dat de lju oarekant de feart net op de dyk stienen mar op grutter ôfstân, yn it lân.

Fuortdaalk wienen de beide brânspuiten dy’t Drachten ryk wie yn fol bedriuw, mar der wie gjin hâlden oan. It wie ien en al fjoer en rook. De brânwacht die al gau gjin war mear om it fabryk te rêden mar besocht foaral huzen en in houtseachmûne fierderop brânfrij te hâlden. It fabryk en twa oanboude tsjinstwenten gongen yn flammen op, by einsluten stienen inkeld de mitsele bûtenmuorren fan de mûne en in hege skoarstien noch oerein. Lokkigernôch wienen der gjin slachtoffers. De brân bleau lang yn it ûnthâld; doe’t ien fan de tsjinstdwaande spuitgasten, Wietze Klazenga, yn 1938 syn fjirtichjierrich jubileum fierde, neamde hy de brân út 1903 as ien fan de grutsten dy’t er yn al dy jierren meimakke hie.

It tal ansichten dat fan dy brân yn Drachten makke waard, liket de opfetting fan Louis Putman te ûnderstreekjen. Blykber foel der mei ansichten fan sa’n brân, hoe ûnoantreklik ek, jild te fertsjinjen. Mar dan moatte jo al foto’s makke hawwe, of meitsje litten hawwe, op it moment suprème. De anonime útjouwer fan de ansicht boppe-oan dit blog en dy dêrûnder hie dat net en naam syn taflecht ta piraterij: hy makke foto’s fan twa ansichtkaarten dy’t in oar al útjûn hie. Bygefolch binne de beide ‘rôfdrukte’ ansichten skier en ûnskerp en steane de foto’s der wat bryk op. Ek de byskriften op de orizjinele kaarten kamen op de duplikaten telâne, al wienen se doe net goed mear te lêzen.

Dragtster Courant, 22-05-1884

Eksimplaren fan dy orizjinele ansichten binne ek bewarre bleaun. Ik haw der ien fan it duplikaat boppe-oan dit blog, Tresoar hat der ien fan de oare (51827). De orizjinelen binne skerper en better kadere as de pirateduplikaten. Ek jouwe sy de namme fan de fotograaf, dy’t op de duplikaten fuortpoetst is. It giet om Roelof Lammers (1853–1910), yn 1879 al aktyf as fotograaf, dy’ in foto-atelier hie op de Bopperein, tsjintwurdich de Súdkade. Lammers paste nije techniken ta dy’t de foarhinne lange slutertiid flink bekoarten en advertearre dan ek mei de oanbefelling ‘Men wordt in eene seconde gephotographeerd.’ Fierders ferkocht er skilderij- en fotolisten, stielgravueres en naaimasines, en hy en syn broer Broor lieten harren ek ynhiere om foarstellings mei in toverlantearne te jaan.

Dragtster Courant, 08-06-1904

Lammers makke net inkeld atelierfoto’s, mar gong der ek op út om lânskippen, doarpsgesichten en strjitlibben fêst te lizzen. Dat hat prachtich byldmateriaal opsmiten fan Drachten en omkriten yn de lette njoggentjinde en de iere tweintichste iuw. Museum Dr8888 stalde dêr yn 2010 in moaie tentoanstelling út gear. Guon fan syn opnamen brûkte Lammers om ansichten fan te meitsjen (fotokaarten) of meitsje te litten (yn ljochtdruk, sawol swart-wyt as ynkleure), foaral fan Drachten, Beetstersweach en Olterterp. De ansichten dy’t er fan de brân makke, binne fotokaarten. De iene is makke fan in plak oarekant de feart rjocht tsjinoer it fabryk. Foar de oare keas er in heger stânpunt op grutter ôfstân, hy moat nommen wêze fan de houtseachmûne ôf dy’t sichtber is op ien fan de twa ansichten hjirûnder.

Dy beide ansichten waarden op ’e merk brocht troch noch wer in tredde útjouwer: Ebele Nieuwholt (1859–1925), dy’t syn wurksume libben begûn as klerk op de gemeentlike sekretary, mar letter aktyf wie as drukker, as ferkeaper fan boeken en kantoarartikelen en as útjouwer fan ansichtkaarten fan Drachten en omkriten. Eabele hie in winkel oan de Noardkade. Hy brocht fan de brân twa reguliere kaarten út, yn ljochtdruk, mei byskriften yn boekdruk (printe mei leadsetsel dus, yn dit gefal yn read). De iene kaart is bysûnder fanwegen it fûgelflechtperspektyf; soe de foto út in loftballon wei makke wêze? Op de oare ansicht falle de trije famkes hielendal links op: harren oandacht giet net út nei de enoarme reekkolom achter harren, mar nei de fotograaf... wy komme op de kyk!

Dat relativearret de spektakulêrens fan de brân wer wat. Relativearring sprekt ek út de tekst fan de ôfstjoerster fan de ansicht boppe-oan dit blog, Antsje Boelens (1858–1919). It kaartsje wie foar har suster Tryntsje (1863–1918), húshâldster by de út Dútslân ôfkomstige Friedrich Wilhelm Rolf von den Baumen, dy’t in winkel hie op de Tunen yn Ljouwert. Antsje rept mei gjin wurd oer de brân, noch mar acht dagen lyn, dêr’t har ansicht sa’n dramatysk byld fan jout, mar skriuwt oer túntsjes en blommen en oer de oerkomst fan famylje of kunde út Delft. Ek ien fan de oare kaarten stiet gjin oar boadskip op as in lokwinsk: ‘Gefeliciteerd door Uw Oom en Tante’. Soks ûndergraaft dochs wol wat de idee fan Putman dat de ansicht yn it earstoan primêr de funksje fan fisueel nijsmedium hie.

Hawar. De mûne dy’t plak jûn hie oan it oaljefabryk en sa jammerdearlik ôfbaarnde, is der noch: hy waard wer oplape en stiet tsjintwurdich op de gemeentlike monumintelist. It pân is no ûnderdiel fan Dunlop Conveyor Belting, fabrikant fan rubberen transportbannen.

De Nijverheid yn 2015. Foto: Bayke de Vries / Wikimedia Commons.

Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XXXVII

Elizabeth Bishop, Utfanhuzer

 
Utfanhuzer

It sombere skroarske
dat dizze moanne by ús tahâldt
is lyts en skraal en bitter.
Net ien dy’t har opfleurje kin.
Jou har in jurk, drinken,
brette hin of bakte fisk –
it lit har ûnferskillich.

Sy sit mar en sjocht tv.
Nee, se sjocht nei rûs.
‘Kinst de tv net bystelle?’
‘Nee,’ seit se. Gjin hoop.
Sy sjocht en sjocht mar,
sûnder hoop, ekspresjeleas.

Har eigen klean jouwe ús te tinken,
mar sy is net in earme wees.
Sy hat in heit en in mem en sa,
fertsjinnet bêst aardich
en wy tropje har fol
mei streksume kost.

Hjir, de fierrekiker, noadzje wy har.
Wy sizze: ‘Kom nei de strieljagers sjen!’
Wy sizze: ‘Kom nei de poppe sjen!’
Of nei de skjirreslyp dy’t hiel knap
it folksliet spilet, snerpjend
op syn slypstien.
Neat helpt.

Sy sprekt: ‘Ik haw wat jild
nedich om knopen te keapjen.’
Der om freegje fynt sy blykber
sinleas. Hearken, keapje knopen
as dat sa noadich moat,
de grutste yn ’e wrâld –
dozinen, by it gros!
Keapje foar dysels in iisko,
in stripboek, in auto!

Har gesicht is sletten as in nút,
sletten as in hoeden slak
of in tûzenjierrich siedsje.
Dreamt se oer trouwen?
Of ryk wurde? Har naaiwurk
is perfoarst midsmjittich.

Asjeblyft! Nim ús jild! Laitsje!
Wat yn ’e goedichheid ha wy dien?
Wat hat elkenien misdien
en wannear is dat alles begûn?
Dan op in dei lit se los
dat sy non wurde woe
en har famylje it opkearde.

Miskien moatte wy har gean litte
of har fuortdaalk ôfleverje
by it neiste kleaster – wie trouwens
har moanne ferline wike al net om?

Kin it wêze dat wy yn ús boezem
in Skikgoadinne koesterje?
Klotho, dy’t ús libbens benaait
mei in bientich lyts fuotsje
op in liende naaimasine –
binne ús lotsbeskikkings no as harres
en ús seamen foar ivich skeef?

 

House Guest

The sad seamstress
who stays with us this month
is small and thin and bitter.
No one can cheer her up.
Give her a dress, a drink,
roast chicken, or fried fish—
it’s all the same to her.

She sits and watches TV.
No, she watches zigzags.
“Can you adjust the TV?”
“No,” she says. No hope.
She watches on and on,
without hope, without air.

Her own clothes give us pause,
but she’s not a poor orphan.
She has a father, a mother,
and all that, and she’s earning
quite well, and we’re stuffing
her with fattening foods.

We invite her to use the binoculars.
We say, “Come see the jets!”
We say, “Come see the baby!”
Or the knife grinder who cleverly
plays the National Anthem
on his wheel so shrilly.
Nothing helps.

She speaks: “I need a little
money to buy buttons.”
She seems to think it’s useless
to ask. Heavens, buy buttons,
if they’ll do any good,
the biggest in the world—
by the dozen, by the gross!
Buy yourself an ice cream,
a comic book, a car!

Her face is closed as a nut,
closed as a careful snail
or a thousand-year-old seed.
Does she dream of marriage?
Of getting rich? Her sewing
is decidedly mediocre.

Please! Take our money! Smile!
What on earth have we done?
What has everyone done
and when did it all begin?
Then one day she confides
that she wanted to be a nun
and her family opposed her.

Perhaps we should let her go,
or deliver her straight off
to the nearest convent—and wasn’t
her month up last week, anyway?

Can it be that we nourish
one of the Fates in our bosoms?
Clotho, sewing our lives
with a bony little foot
on a borrowed sewing machine,
and our fates will be like hers,
and our hems crooked forever?

 

Ut it skift ‘New and Uncollected Work’ yn The Complete Poems, 1969. Klotho is yn de Grykske en Romeinske mytology ien fan de trije Skikgoadinnen (Moirai of Fata). Klotho spint ús libbenstried.

Posted in Elizabeth Bishop | Tagged | Comments Off on Elizabeth Bishop, Utfanhuzer

Robert Frost, Sang wie it doel

 
Sang wie it doel

De minske kaam en die ’t him foar;
    Goed blaze wie de wyn nea leard.
By dei en nacht, yn ’t rûchste oard,
    Hie hy op ’t lûdste blaasd en beard.

De minske sei: dochst it ferkeard,
    Moatst blaze fan in gaadlik plak;
It doel is sang – do blaast forseard.
    Hear my – sa joust it syn gerak!

Hy naam in mûlfol, net in boel,
    En hold dat sa lang binnenyn
Dat noard yn súd feroarje koe,
    Blies doe mei mjitte út wat wyn.

Mei mjitte. It wie wurd en toan,
    Wyn sa’t de wyn graach wêze woe –
Lâns kiel en lippen, sunichoan.
    De wyn begriep: sang wie it doel.

 

The Aim Was Song

Before man came to blow it right
    The wind once blew itself untaught,
And did its loudest day and night
    In any rough place where it caught.

Man came to tell it what was wrong:
    It hadn’t found the place to blow;
It blew too hard—the aim was song.
    And listen—how it ought to go!

He took a little in his mouth,
    And held it long enough for north
To be converted into south,
    And then by measure blew it forth.

By measure. It was word and note,
    The wind the wind had meant to be—
A little through the lips and throat.
    The aim was song—the wind could see.

 

Ut New Hampshire, 1923

Posted in Robert Frost | Tagged | Comments Off on Robert Frost, Sang wie it doel

Elizabeth Bishop, In kâld foarjier

 
In kâld foarjier
foar Jane Dewey, Maryland

Der is neat sa moai as maitiid. – Hopkins

In kâld foarjier:
it fioeltsje stie breklik yn it gers.
Twa wike minstens wifelen de beammen;
de lytse bledsjes wachten,
lieten hoeden harren skaaimerken riede.
Lang om let sette stimmich grien stof
him fêst op dyn grutte, doelleaze heuvels.
Op in dei, yn in skrouske wite smeet sinneskyn,
waard op de flank fan ien in keal berne.
De mem hold op mei âljen
en die lang oer it opfretten fan it fûl,
in stakkerige flagge,
mar it keal kaam daalk oerein,
it like fan sins en fiel him blij.

De deis dêrnei
wie ’t in stik waarmer.
Grienich-wite kornoelje krong troch yn de bosk,
elk blombledsje skynber skroeid oan in sigrettepeuk;
en de reade hagebeam stie der skier
en roerleas nêst, mar earder yn beweging hast
as fan hokker thús te bringen kleur ek.
Fjouwer herten oefenen op it oer dyn hikken springen.
De baby-ikebledsjes soeiden troch de skrale iik.
Sjonggoarsen stienen op skerp foar de simmer,
yn de eskdoarn liet de komplemintêre kardinaal
in swipe klappe en de slieper waard wekker,
speake him de milenlange griene lea út it suden.
Op syn mûtse waarden de seringen wyt
en op in dei dwarrelen se del as snie.
No, by jûn,
komt in nije moanne op.
De heuvels fersêftsje. Toefen lang gers
toane wêr’t elk kowe-aai leit.
De baltkikkerts klinke,
as plukke logge tommen oan sloppe snaren.
Under de lampe teare de lytste motten
harren tsjin dyn wite foardoar út,
as Sineeske waaiers, sulver en fergulde sulver
oer feal giel, oranje of griis.
No, út it tichte gers wei,
begjinne de glindmichjes op te stigen:
omheech, omleech en wer omheech:
ljochtjaand as se klimme,
lyktidich kliuwend nei deselde hichte,
– krekt sa as de bûltsjes yn sjampanje.
– Letter stige se folle heger.
En dyn skadige greiden binne no by steat en bring
sokke singeliere gluorjende hommaazjes
elke jûn, de hiele simmer lang.

 

A Cold Spring
for Jane Dewey, Maryland

Nothing is so beautiful as spring. —Hopkins

A cold spring:
the violet was flawed on the lawn.
For two weeks or more the trees hesitated;
the little leaves waited,
carefully indicating their characteristics.
Finally a grave green dust
settled over your big and aimless hills.
One day, in a chill white blast of sunshine,
on the side of one a calf was born.
The mother stopped lowing
and took a long time eating the after-birth,
a wretched flag,
but the calf got up promptly
and seemed inclined to feel gay.

The next day
was much warmer.
Greenish-white dogwood infiltrated the wood,
each petal burned, apparently, by a cigarette-butt;
and the blurred redbud stood
beside it, motionless, but almost more
like movement than any placeable color.
Four deer practiced leaping over your fences.
The infant oak-leaves swung through the sober oak.
Song-sparrows were wound up for the summer,
and in the maple the complementary cardinal
cracked a whip, and the sleeper awoke,
stretching miles of green limbs from the south.
In his cap the lilacs whitened,
then one day they fell like snow.
Now, in the evening,
a new moon comes.
The hills grow softer. Tufts of long grass show
where each cow-flop lies.
The bull-frogs are sounding,
slack strings plucked by heavy thumbs.
Beneath the light, against your white front door,
the smallest moths, like Chinese fans,
flatten themselves, silver and silver-gilt
over pale yellow, orange, or gray.
Now, from the thick grass, the fireflies
begin to rise:
up, then down, then up again:
lit on the ascending flight,
drifting simultaneously to the same height,
—exactly like the bubbles in champagne.
—Later on they rise much higher.
And your shadowy pastures will be able to offer
these particular glowing tributes
every evening now throughout the summer.

 

Ut A Cold Spring, 1955

Posted in Elizabeth Bishop | Tagged , | Comments Off on Elizabeth Bishop, In kâld foarjier

Poste restante XXXVI

‘Groeten Uit | Menaldum’ (r.b.), ±1904–1905. Kleurelitografy, blyndruk, heechdruk, 91×140 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer, searje 722, nû. 3526. Poststimpels Menaam 04-08-1906 en Dronryp 04-08-1906. Ferstjoerd oan Arjen de Jong, Dronryp, troch Willem de Jong en Trijntje de Boer.

 
‘Sjoch ik in bliere faam, / ik ryd der net mei feart bylâns / as ’t feintsje fan Menaam, / mar ’k gryp myn goede kâns’, skreau Fedde Schurer yn syn bekende liet oer in Menamer feintsje. Schurer makke dy meisjonger op de meldij fan in Dútsk folkslietsje foar it brulloftsfeest fan Ype Poortinga en syn breid Rinske Wiersma, dy’t yn Menaam wennen. Griep Schurer foar syn liet foar de lettere folksferhalesamler Poortinga op âlde lokale fertelstof werom en sjogge wy op de kaart hjirboppe sa’n bliere faam út Menaam?

De faam en de appelbeam út it mearke fan Frou Holle, troch Otto Kubel, ansicht út likernôch 1920

Wat wy sjogge, is in jongfaam mei in skelkje foar dy’t oan in beam skoddet. Falt der blossem of fruit út de beam? De botaniseartromp yn it gers tsjut op it earste. Mar it plaatsje echoot ek in motyf út it mearke fan Frou Holle, optekene troch de bruorren Grimm yn it earste diel fan harren Kinder- und Hausmärchen út 1812. Yn dat mearke komt in flitige mar ferhûddûke faam, troch har mem achtersteld by har loaie suster, yn in wûnderwrâld telâne. Dêr ropt bôle yn in ûne om derút helle te wurden en smeket in appelbeam har: ‘ach! schüttel mich! schüttel mich! wir Aepfel sind alle mit einander reif!’. En dat docht se. Dan moetet se Frou Holle, dy’t har yn tsjinst nimt en har, as se nei ferrin fan tiid nei hûs weromgiet, beleannet troch har mei goud te oerdekken.

In jong frommes dat appels út in beam skoddet, symbolisearret woltier en benammen fruchtberens. Gaia, goadinne fan de ierde, joech Hera, doe’t dy troude mei oppergod Zeus, al appels as houliksjefte. Yn deselde sfear sit it goud dêr’t de faam út it mearke mei oerdutsen wurdt; feroare de altyd troubrekkige Zeus himsels net yn gouden rein om sa de keningsdochter Danaë te befruchtsjen? It risseltaat wie ‘a bun in the oven’, in broadsje yn ’e ûne, sa’t dat yn it Ingelsk wol hyt. Lykas mannich mearke is dat fan Frou Holle ryk oan allúsjes op fertiliteit, woe ’k mar sizze. Jo kinne der op in brulloftsfeest alle kanten mei út.

No wol it gefal dat de beide ôfstjoerders fan de kaart, dy’t mei ‘W. de Jong’ en ‘T. de Boer’ tekenje, noch net sa lang mei inoar troud wienen. Fiif moanne foardat de kaart ôfstimpele waard, wie Willem de Jong, berne yn 1882 yn Dronryp, de lange hier yngongen mei syn ien jier âldere doarpsgenoate Trijntje de Boer. Yn it jier dêrop kaam harren iennichste bern, in dochter, te wrâld. Mar Willem ferstoar al yn 1917. Syn widdo troude yn 1922 opnij, mei Gerrit Tuinstra. Ek Gerrit hie earder troud west, mar dat earste houlik wie útrûn op in skieding, en nei’t er yn 1930 ek fan Tryntsje skieden wie, trouwde er foar in tredde kear. Tryntsje die dat net; sy liet har wer frou De Jong neame en soe by har earste man Willem yn Dronryp begroeven wurde. Dat wie pas yn 1982: Tryntsje is 101 jier âld wurden. Sy hie yn har libben ‘keikard’ wurkje moatten, skreau de Leeuwarder Courant de deis foar har begraffenis, en hie der grutsk op west ‘dat zij destijds nooit “één cent steun” van anderen heeft hoeven te ontvangen.’

De ûntfanger fan de kaart wie Willem syn âldste broer Arjen. Hy wie troud mei in suster fan Tryntsje, Geeske de Boer (1880–1942), mei wa’t er twa dochters krije soe. Arjen sels wie yn 1877 yn Menaam berne as oerwinnelinkje fan de tsjinstfaam Trijntje Bosma. Doe’t sy twa jier letter troude mei de arbeider Pieter Arjens de Jong, erkenden breid en breugeman de lytse Arjen as harren soan (al koe Tryntsje, ferklearjende ‘niet te hebben leeren schrijven’, de houliksakte net tekenje). Nei harren trouwen soenen Piter en Tryntsje noch fiif bern krije. Arjen waard lykas syn heit arbeider, mar wurdt yn ien akte ek oantsjut as moolner. Dat lêstneamde berop strykt mei de adressearring ‘Poelen’ op de ansicht. De Puollen oan de Puoldyk eastlik fan Dronryp is it plak dêr’t in achtkante mûne stie en noch altiten stiet. Arjen de Jong wenne yn it lêst fan syn libben yn Sweins; hy ferstoar yn 1952.

De ansicht dy’t Arjen yn 1906 fan syn broer en snoar tastjoerd krige, komt sûnder mis út in printerij yn Dútslân en is, neffens in rigeltsje links ûnder, nûmer 3526 út searje 727. Oant no ta haw ik mar ien oar Frysk eksimpel út dy searje fûn, mei nûmer 3521, ek út Menaam. Dy ansicht toant in lyts famke mei in grutte rûker yn ’e earms. Sy is net út in mearke weirûn, mar past yn in folle algemiener, ek op ansichten tige populêre byldtradysje fan blommebern. Beide kaarten binne neierhân yn goudkleur beprinte mei de tekst ‘Groeten Uit Menaldum’ en krigen sa in finishing touch dy’t se gaadlik makke foar lokaal gebrûk.

Identyk printwurk komt ek foar op in oare searje út deselde printerij, dêr’t folle mear lokale tapassings, benammen Fryske, fan bekend binne. It giet om searje 707, dy’t acht farianten telt, nûmere 2722 oant 2729. Se litte minsken ûnderweis sjen, yn koetsen, treinen, auto’s en boatsjes, op karren en fytsen en te foet, en op allegearre wurdt der swaaid, meastentiids mei wite bûsdoeken en ienris mei in hoed. Wylst de goudkleurige inket noch wiet wie, waard de tafoege tekst op guon kaarten bestruid mei glitterguod; it measte is der letter wer ôfrûgele. It tafoegjen fan printe tekst op de searjes 707 en 722 sit sûnder mis ien en deselde persoan achter, in fertsjintwurdiger of selsstannich negoasjeman dy’t stêd en lân ôfreizge om kaarten fan Dútske orizjine nei sa’n oanpassing oan in pleatslike winkelbaas te sliten. Dy praktyk koenen wy al; sjoch Poste restante V. Mar dêr gong it om kaarten wêrop’t blomme-cartouches dominearren, net om kaarten mei byldfoljende foarstellings, en wie de tekst tafoege yn hânskrift, net yn heechdruk.

Likegoed kin it net oars of sawol de searjes 707 en 722 as de searje mei cartouches út Poste restante V binne alle trije útsutele en foar lokaal gebrûk oanpast troch ien en deselde ûndernimmer. Bewiis dêrfoar foarmet in kaartsje yn myn kolleksje út Molkwar: it is der ien mei in blomme-cartouche, lykwols mei tafoege tekst dy’t net skreaun is mar printe, krekt sa as op de kaarten út de searjes 707 en 722.

Hjirûnder in oersjoch fan de farianten binnen de searje 707, mei opjefte fan eksimplaren yn de kolleksjes fan Tresoar en mysels. Ea witten dat jo om 1905 hinne by Boalsert berchkuiers meitsje koenen?

 
Searje 707
st. = ôfstimpele yn

Nû. 2722: Aldegea (Tresoar, STH0886), De Lemmer (Tresoar, STH0724, st. 1905), Molkwar (KvdH, st. 1906).


Nû. 2723: Dokkum (KvdH, st. 1906), Ljouwert (Tresoar, W205, st. 1905).


Nû. 2724: Boalsert (KvdH, st. 1907), Heech (Tresoar, 52678), Ljouwert (Tresoar, W204).


Nû. 2725: Heech (KvdH, st. 1906), Lúnbert (KvdH, st. 1906?), Menaam (KvdH, st. 1905), Snits (KvdH, st. 1906).


Nû. 2726: Menaam (KvdH, st. 1906).


Nû. 2727: Droegeham (KvdH, st. 1906), Hijum (KvdH, st. 1905), Ljouwert (KvdH, st. 1910), Penjum (KvdH, st. 1906).


Nû. 2728: Boalsert (KvdH, st. 1906), Heech (Tresoar, 52677), Ie (KvdH, st. 1906), Twizel (KvdH, st. 1906).


Nû. 2729: Droegeham (Tresoar, A161, st. 1905), De Gordyk (KvdH, st. 1905), Heech (Tresoar, 52676), Ljouwert (Tresoar, W207, st. 1905), Ljouwert (KvdH, st. 1911), Rotstergaast (KvdH, st. 1905), Wytmarsum (KvdH, st. 1914).


Posted in Poste restante | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Poste restante XXXVI

Georg Trakl, Yn ’t foarjier

 
Yn ’t foarjier

Sêft sonk troch donker trêdzjen de snie,
Yn ’t skaad fan de beam
Lûke de rôze eachlidden op dy’t leavje.

Stees folgje de skippers har donker roppen
Stjer en nacht;
En de riemen slane sêft yn ’e maat.

Straks oan ferfallen muorren bloeie
De fioeltsjes,
Grienet fan de iensume sa stil de sliep.

 

Im Frühling

Leise sank von dunklen Schritten der Schnee,
Im Schatten des Baums
Heben die rosigen Lider Liebende.

Immer folgt den dunklen Rufen der Schiffer
Stern und Nacht;
Und die Ruder schlagen leise im Takt.

Balde an verfallener Mauer blühen
Die Veilchen,
Ergrünt so stille die Schläfe des Einsamen.

 

Ut Sebastian im Traum, 1915. Ofbylding: Brenner-Archiv, Universität Innsbruck.

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Yn ’t foarjier

Georg Trakl, Confiteor

 
Confiteor

Tafrielen, bûnt, dy’t it bestean pinsielt,
Sjoch ik troch inkeld skimering omhongen,
As rou ferwrongen skaden, kâld en feal,
Krekt berne, no al troch de dea befongen.

Doe foel fan alle ding it masker del,
’k Sjoch neat as eangst, smaad, wanhoop, pestilinsjes;
It minskdom syn trageedzje sûnder held –
Op grêven, liken brocht – krijt rotresinsjes.

Dit bare dreamgesicht haw ’k wearze fan.
My hjit lykwols in machtswurd, rolferdelend:
Bliuw hjir en sprek dyn tekst, komediant.
Ik doch ’t fertwivele, twongen – stomferfelend!

 

Confiteor

Die bunten Bilder, die das Leben malt,
Seh’ ich umdüstert nur von Dämmerungen,
Wie kraus verzerrte Schatten, trüb und kalt,
Die kaum geboren schon der Tod bezwungen.

Und da von jedem Ding die Maske fiel,
Seh’ ich nur Angst, Verzweiflung, Schmach und Seuchen,
Der Menschheit heldenloses Trauerspiel,
Ein schlechtes Stück, gespielt auf Gräbern, Leichen.

Mich ekelt dieses wüste Traumgesicht.
Doch will ein Machtgebot, daß ich verweile,
Ein Komödiant, der seine Rolle spricht,
Gezwungen, voll Verzweiflung – Langeweile!

 

Ut de ‘Sammlung 1909’

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Confiteor

Georg Trakl, Psalm

 
Psalm
Opdroegen oan Karl Kraus

Der is in kears dy’t de wyn útdôve hat.
Der is in kroech op de heide dêr’t middeis in sûplap útstapt.
Der is in wynberch, ferbaarnd en swart mei gatten fol spinnen.
Der is in fertrek dat se mei molke kalke hawwe.
De dwylsinnige is ferstoarn. Der is in eilân yn de Súdsee
Om de sinnegod te ûntfangen. Se slane op trommen.
De manlju fiere oarlochsdûnsen op.
De froulju litte de heupen widzje yn slingerplanten en fjoerblommen
As de see sjongt. O ús ferlerne paradys.

De nimfen hawwe de gouden wâlden ferlitten.
Se begrave de frjemdling. Dan giet it glinsterjend reinen.
De soan fan Pan ferskynt yn it stal fan in grûnwurker
Dy’t de middei op it gleone asfalt fersliept.
Der binne lytse famkes yn in hôf yn jurkjes fol hertferskuorrende earmoed!
Der binne keamers fol akkoarden en sonates.
Der binne skimen dy’t elkoar foar in besleine spegel omearmje.
Achter de ramen fan de klinyk waarmje harren genêzenden.
In wite stomboat op it kanaal fiert bloedige pestilinsjes oan.

De frjemde suster ferskynt opnij yn immens kweade dreamen.
Har deljaand yn de hazzenútpôle boartet sy mei syn stjerren.
De studint, in dûbelgonger faaks, sjocht har troch it finster lang nei.
Achter him stiet syn deade broer, of hy rint de âlde spiltrep del.
Yn it tsjuster fan brune kastanjes ferblikket it stal fan de jonge novyt.
Jûn leit oer de tún. Yn de krúsgong fladderje de flearmûzen om.
De bern fan de konsjerzje hâlde op mei boartsjen en sykje it goud fan de himel.
Slotakkoarden fan in kwartet. De lytse bline rint triljend troch de leane,
En letter giet har skym op ’e taast lâns kâlde muorren, omjûn troch mearkes en hillige leginden.

Der is in lege skûte dy’t jûns op it swarte kanaal fuortdriuwt.
Yn it tsjuster fan it âld asyl reitsje minskene ruïnes yn ferfal.
De deade wezen lizze by de túnmuorre.
Ut grize keamers stappe ingels mei bemoddere wjukken.
Wjirms drippe harren fan de giel wurden lidden.
It plein foar de tsjerke is somber en swijsum, as yn de dagen fan de bernetiid.
Op sulveren soalen glide eardere libbens foarby
En de skimen fan de ferflokten dale ôf nei de suchtsjende wetters.
Yn syn grêf boartet de wite magiër mei syn slangen.

Swijsum oer it Hollekrúnplak iepenje harren God syn goudene eagen.

 

Psalm
Karl Kraus zugeeignet

Es ist ein Licht, das der Wind ausgelöscht hat.
Es ist ein Heidekrug, den am Nachmittag ein Betrunkener verläßt.
Es ist ein Weinberg, verbrannt und schwarz mit Löchern voll Spinnen.
Es ist ein Raum, den sie mit Milch getüncht haben.
Der Wahnsinnige ist gestorben. Es ist eine Insel der Südsee,
Den Sonnengott zu empfangen. Man rührt die Trommeln.
Die Männer führen kriegerische Tänze auf.
Die Frauen wiegen die Hüften in Schlinggewächsen und Feuerblumen,
Wenn das Meer singt. O unser verlorenes Paradies.

Die Nymphen haben die goldenen Wälder verlassen.
Man begräbt den Fremden. Dann hebt ein Flimmerregen an.
Der Sohn des Pan erscheint in Gestalt eines Erdarbeiters,
Der den Mittag am glühenden Asphalt verschläft.
Es sind kleine Mädchen in einem Hof in Kleidchen voll herzzerreißender Armut!
Es sind Zimmer, erfüllt von Akkorden und Sonaten.
Es sind Schatten, die sich vor einem erblindeten Spiegel umarmen.
An den Fenstern des Spitals wärmen sich Genesende.
Ein weißer Dampfer am Kanal trägt blutige Seuchen herauf.

Die fremde Schwester erscheint wieder in jemands bösen Träumen.
Ruhend im Haselgebüsch spielt sie mit seinen Sternen.
Der Student, vielleicht ein Doppelgänger, schaut ihr lange vom Fenster nach.
Hinter ihm steht sein toter Bruder, oder er geht die alte Wendeltreppe herab.
Im Dunkel brauner Kastanien verblaßt die Gestalt des jungen Novizen.
Der Garten ist im Abend. Im Kreuzgang flattern die Fledermäuse umher.
Die Kinder des Hausmeisters hören zu spielen auf und suchen das Gold des Himmels.
Endakkorde eines Quartetts. Die kleine Blinde läuft zitternd durch die Allee,
Und später tastet ihr Schatten an kalten Mauern hin, umgeben von Märchen und heiligen Legenden.

Es ist ein leeres Boot, das am Abend den schwarzen Kanal heruntertreibt.
In der Düsternis des alten Asyls verfallen menschliche Ruinen.
Die toten Waisen liegen an der Gartenmauer.
Aus grauen Zimmern treten Engel mit kotgefleckten Flügeln.
Würmer tropfen von ihren vergilbten Lidern.
Der Platz vor der Kirche ist finster und schweigsam, wie in den Tagen der Kindheit.
Auf silbernen Sohlen gleiten frühere Leben vorbei
Und die Schatten der Verdammten steigen zu den seufzenden Wassern nieder.
In seinem Grab spielt der weiße Magier mit seinen Schlangen.

Schweigsam über der Schädelstätte öffnen sich Gottes goldene Augen.

 

Ut Gedichte, 1913

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Psalm