Tag Archives: Anna Achmatova

Ingeborg Bachmann, Wiswier

  Wiswier Foar Anna Achmatova Wa’t nea om in wurd ferlegen sitten hat, en ik sis jimme, wa’t allinne himsels te rêden wit en mei de wurden – dy is net te rêden. Net lâns de koarte wei en net … Continue reading

Posted in Ingeborg Bachmann | Tagged , | Comments Off on Ingeborg Bachmann, Wiswier

Eeltsje Hettinga, Dwingehôf

Over: Eeltsje Hettinga, Dwingehôf, Steven Sterk, Utrecht 2000. De dichtbundel als omzoomde vuilstort van wat voorbijgaat: zoals eerder in zijn debuut Akten fan winter (1998) probeert Eeltsje Hettinga ook in Dwingehôf, zijn tweede bundel, met grote inzet in taal te … Continue reading

Posted in 2000–2007 | Tagged , , , , , , | Comments Off on Eeltsje Hettinga, Dwingehôf