Tag Archives: Efrat Ben Zur

Emily Dickinson, 983

  Bij! Ik ferwachtsje dy! Sei Ik noch Juster net Tsjin Ien dy’tsto wol kenst Wat is er let? De Kikkerts bin’ in Wike al Op honk en yn it spier - De measte Fûgels ek - De Klaver waarm … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , | Comments Off on Emily Dickinson, 983

Emily Dickinson, 982

  Kin Ik ien Hert fan brekken rêde Dan haw ’k myn libben net ferdien Yn ien Bestean it Sear fersêftsje Ien Pine lichting jaan Ien Reaboarstke dat mêd is Wer yn syn Nestke dwaan Dan haw ’k myn libben … Continue reading

Posted in Emily Dickinson | Tagged , | Comments Off on Emily Dickinson, 982