Tag Archives: Georg Trakl

Georg Trakl, In hjerstjûn

  In hjerstjûn Oan Karl Röck It brune doarp. Faak sjochst in tsjuster gliden, Op paad, lâns muorren dy’t yn hjersttiid stean, Figueren: man en frou, ferstoarnen gean Ta koele keamers yn dy’t sliepplak biede. Hjir boartsje knapen. Swiere skaden … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged , | Comments Off on Georg Trakl, In hjerstjûn

Georg Trakl, Underweis

  Underweis Jûns droegen sy de frjemdling de roukeamer yn; In rook fan tarre; it sêfte rûzen fan reade platanen; De donkere flecht fan de kaen; op it plein waard wacht hâlden. De sinne is yn swart linnen weisonken; hieltyd … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Underweis

Georg Trakl, Rêst en swijen

  Rêst en swijen Herders begroeven de sinne yn it keale wâld. In fisker luts Yn in hierren net de moanne út de froastige fiver. Yn blau kristal Wennet de bleke minske, it wang lynjend tsjin syn stjerren; Oars bûcht … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Rêst en swijen

Georg Trakl, Geastlike skimer

  Geastlike skimer Stilte moetet by de seam fan it wâld In donker wylddier; By de heuvel falt súntsjes de jûnswyn, Ferstomt de klacht fan de klyster, En de sêfte fluiten fan de hjerst Swije yn it reid. Op in … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Geastlike skimer

Georg Trakl, Kaspar Hauser-liet

  Kaspar Hauser-liet Foar Bessie Loos Hy hold wier fan de sinne, dy’t poarper de heuvel delkaam, Fan de paden yn it wâld, de sjongende swarte fûgel En de freugde fan it grien. Ynfieren wie syn wenjen yn it skaad … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged , , | Comments Off on Georg Trakl, Kaspar Hauser-liet

Georg Trakl, Simmerferrin

  Simmerferrin De griene simmer is sa stil Wurden, dyn kristallen antlit. Oan de jûnsfiver stoaren de blommen, Fan in klyster in kjelle rop. Ferlerne hoop fan ’t libben. Jit makket Ta de reis de swel him ree yn it … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged , , , | Comments Off on Georg Trakl, Simmerferrin

Georg Trakl, De sinne

  De sinne Deistich komt de giele sinne oer de heuvels. Moai is it wâld, it donkere bist, De minske; jager of herder. Readich yn de griene fiver stiicht de fisk. Under de rûne himel Fart de fisker sêft yn … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, De sinne

Georg Trakl, Nachtliet

  Nachtliet De roerleaze syn amme. In diergesicht Bestjurre troch blauwens, it hillige dêrfan. Geweldich is it swijen yn de stien; It masker fan in nachtlike fûgel. Sêfte trijeklank Klinkt yn immen wei. Ely! Dyn antlit Bûcht him sprakeleas oer … Continue reading

Posted in Georg Trakl | Tagged | Comments Off on Georg Trakl, Nachtliet